معیارهای انتخاب شعر برای کودکان

معیار اول :

اشعاری دوست داشتنی که از قالب و وزنی هیجان انگیز برخوردارند مناسب کودکان کم سن و سال هستند.

.

معیار دوم :

اشعار خاص کودکان کم سن و سال باید بر صداهای زبان تاکید داشته و بازی با کلمه ها را تشویق نماید.

.

معیار سوم :

انتخاب تصویرهای دیداری دقیق و کلمه های مناسب در قالبی روایی، به کودکان امکان می دهد تخیل خود را بپرودانند و دنیا را از روزنه جدیدی ببینند.

.

معیار چهارم :

اشعار مناسب کودکان کم سن و سال باید روایتگر داستانی ساده با عمل داستانی پر تحرک باشد.

.

معیار پنجم :

اشعار انتخابی را نباید فقط به یک گروه خاص نسبت داد.

.

معیار ششم :

موثرترین اشعار شعرهایی هستند که به کودکان امکان تبیین، و احساس کردن و قرار دادن خود در داخل شعر را می دهند و کودکان را تشویق می کنند که توان مقایسه، تخیل و در یافت های خود را گسترش دهند.

.

معیار هفتم :

موضوع شعر باید سبب شادی کودکان شود. چیزی به آنها بدهد که سبب تقویت خود، ایجاد کردن خاطرات خوش، تحریک شوخ طبعی . یا تشویق آنها به کشف شود.

.

معیار هشتم :

اشعاری باشند که ارزش تکرار خواندن را داشته باشند.

.
منابع :
.http://mahdekoodakan.com

معیارهای انتخاب شعر برای کودکان
UP