تست هوش: چند مربع قابل شمارش است؟

تست هوش: چند مربع قابل شمارش است؟
در شکل فوق، چند مربع وجود دارد؟

.
منابع :

.
.https://www.ihoosh.ir

تست هوش: چند مربع قابل شمارش است؟