تست هوش: معمای چوب کبریتی شماره ۳

تست هوش: معمای چوب کبریتی شماره ۳
در شکل بالا، 24 چوب کبریت داریم. آیا می توانید با برداشتن 8 چوب کبریت، تنها 2 مربع باقی بگذارید؟

.
منابع :

.
.https://www.ihoosh.ir

تست هوش: معمای چوب کبریتی شماره ۳