تست هوش: گوسفندان و چوپان

تست هوش: گوسفندان و چوپان
چوپانی، 4 گوسفند دارد. یک روز که این چوپان گوسفندانش را برای چرا برده بود متوجه می شود در یک لحظه خاص، این گوسفندها به گونه ای قرار گرفته اند که فاصله هر دو گوسفند از هم، دقیقا یکسان است. آیا می توانید تصویری از این حالت، ارائه کنید؟
.

منابع :

.
.https://www.ihoosh.ir

نقاط قرمز: محل قرار گرفتن گوسفندان
گرچه شاید برای یک گوسفند عادی مشکل باشد که به رأس این هرم برود، اما مثل اینکه گوسفند معمای ما، اینکار را کرده است و در رأس این هرم که وجه های برابری دارد رفته است!

تست هوش: گوسفندان و چوپان