معمای چوب کبریتی شماره ۲

معمای چوب کبریتی شماره ۲
به شکل بالا نگاه نکنید. آیا می توانید به جابجا کردن 4 چوب کبریت، 3 مثلث متساوی الاضلاع بسازید؟

.
منابع :
.https://www.niksalehi.com

معمای چوب کبریتی شماره ۲