معمای سفری با قطار

معمای سفری با قطار
فاصله دو شهر ‘مومبای’ و ‘دهلی نو’ در هندوستان حدود 1400 کیلومتر است.
رأس ساعت 6 صبح، قطار A از دهلی نو به سمت مومبای حرکتش را شروع می کند. سرعت متوسط این قطار، 140 کیلومتر بر ساعت است. درست در همان ساعت، قطار B از مومبای و در مسیری موازی، به سمت دهلی نو حرکت می کند. اگر سرعت قطار B، نصف سرعت قطار A باشد، در لحظه ای که دو قطار به هم می رسند (از کنار هم رد می شوند) کدام یک به شهر مومبای نزدیک تر خواهد بود؟

.
منابع :
.https://www.ihoosh.ir

لحظه ای که قطارها به هم می رسند، هر دو در فاصله ای یکسان از هر دو شهر قرار دارند!!!

معمای سفری با قطار