انبساط یخ ، یک آزمایش علمی دیگر

◉ از کودک خود بخواهید چند لیوان یک بار مصرف (پلاستیکی) را با آب پر کند و درب آنها را با بشقاب یا نعلبکی های مناسب به صورت کامل بپوشاند.

◉ سپس تمام لیوان ها را یک شب داخل فریزر قرار دهید.

◉ در این آزمایش علمی از او بخواهید صبح ها لیوان های پلاستیکی را چک کند و ببینید که آیا لیوان ها ترک خورده و یا شکسته شده اند یا خیر.

◉ نکته علمی: وقتی آب منجمد می شود ، منبسط می شود و می تواند باعث ترک خوردن لیوان های پلاستیکی شود.

.
منابع :
.https://kidmam.ir

انبساط یخ ، یک آزمایش علمی دیگر