رنگ بازی و ساخت رنگ های جدید

◉ سه ظرف شیشه ای را با آب پر کرده و رنگ های خوراکی  قرمز، زرد و آبی را به آنها اضافه کنید.

◉ از کودک بخواهید که رنگ ها را یک به یک مخلوط کند تا ببینید رنگ های جدید چگونه به دست می آیند.

◉ نکته این آزمایش علمی : قرمز ، آبی و زرد رنگ های اصلی هستند و رنگ دیگر از ترکیب آنها ساخته میشوند.

.
منابع :
.https://kidmam.ir

رنگ بازی و ساخت رنگ های جدید