معمای سه کلید و سه لامپ

معمای سه کلید و سه لامپ
وارد یک خانه می شویم. سه کلید برق در ورودی خانه قرار دارد. این سه کلید متعلق به سه لامپ هستند که درون یکی از اتاقهای این خانه هستند. درِ این اتاق هم بسته است و هیچ نوری از این اتاق به بیرون نمی رسد.
در حالت اولیه، هر سه کلید در حالت خاموش قرار دارند. می توانیم کلیدها را در هر حالتی که خواستیم قرار دهیم. می خواهیم فقط با یک بار مراجعه به اتاق و وضعیت روشن بودن لامپ ها، دقیقا مشخص کنیم که کدام کلید به کدام لامپ مربوط است. به نظر شما آیا این کار امکان پذیر است یا خیر؟
توجه کنید در این خانه تنها هستیم و نمی توانیم روی کمک کسی حساب کنید!

.
منابع :

.
.https://www.ihoosh.ir

کلید اول را می زینم، حدود 2 دقیقه صبر می کنیم. بعد آنرا خاموش می کنیم و کلید دوم را روشن می کنیم و بلافاصله به اتاق مربوطه می رویم…
لامپی که در حال حاضر روشن است مربوط به کلید دوم است. حال دو لامپ دیگر را با دست لمس می کنیم. لامپی که گرم است، تازه خاموش شده و متعلق به کلید اول است و لامپ دیگر هم (که سرد است!) مربوط به کلید سوم.

معمای سه کلید و سه لامپ