معمای چوب کبریتی شماره ۴

معمای چوب کبریتی شماره ۴
با چوب کبریت، شکل بالا را ساخته ایم. می خواهیم 9 چوب کبریت آن را برداریم که دیگر هیچ مربعی (در هیچ سایزی) باقی نمانم. آیا این کار امکان پذیر است؟
.

منابع :

.
.https://www.ihoosh.ir

معمای چوب کبریتی شماره ۴