معمای حفظ تعادل ترازو

با توجه به تعادل کفه های ترازو در دو شکل اول، تعیین کنید بجای علامت سؤال چه شکلی (از موارد موجود) باید قرار گیرد تا تعادل همچنان حفظ شود؟
.

منابع :

.
.https://www.ihoosh.ir

معمای حفظ تعادل ترازو