معمای تصویری: تفاوت ها را بیابید (شماره 2)

معمای تصویری: تفاوت ها را بیابید (شماره 2)
دو شکل بالا را با دقت با هم مقایسه کنید. 15 تفاوت بین این دو تصویر وجود دارد. آیا می توانید آنها را بیابید؟ حداقل سعی کنید 10 مورد را بیابید!به چقدر زمان نیاز خواهید داشت؟!
.

منابع :

.
.https://www.ihoosh.ir

معمای تصویری: تفاوت ها را بیابید (شماره 2)