معمای تعادل وزنه ها

دو بلوک سیاه رنگ داریم و 3 بلوک سفید. بلوک های سیاه هر کدام 3 کیلوگرم، و بلوک های سفید هر کدام 2 کیلوگرم هستند. کدام یک از گزینه های بالا، صحیح نمی باشند؟

.

منابع :

.
.https://www.ihoosh.ir

معمای تعادل وزنه ها