معمای هوش فضایی

معمای هوش فضایی
:: تست هوش تجسم فضایی
به شکل بالا توجه نمایید.  اگر شکل را بر روی خطوط  ‘خط چین’  تا بزنیم، به کدامیک از گزینه ها خواهیم رسید؟

.
منابع :
.https://www.niksalehi.com

معمای هوش فضایی