امواج آب درون بطری

◉ به کودک خود کمک کنید تا دو سوم از یک بطری را با روغن کرچک و بقیه آن را با آب پر کند.

◉ مقداری رنگ خوراکی را داخل بطری اضافه کرده و درب آن را ببندید.

◉ بگذارید کودک شما بطری را از یک طرف به طرف دیگر بچرخاند و ببیند که چگونه آب درون بطری موج می زند.

◉ نکته این آزمایش علمی : با چرخش زمین به دور محور خود، کشش گرانشی منجر به ایجاد امواج می شود.

.
منابع :
.https://kidmam.ir

امواج آب درون بطری