معمای مثلث ها را بشمارید

در شکل بالا چه تعداد مثلث قابل شمارش هستند؟

.
منابع :

.
.https://www.ihoosh.ir

معمای مثلث ها را بشمارید