معمای دریانوردان

دو ملوان در یک کشتی به یک سفر دریایی رفته اند. این دو ملوان در حالیکه هریک پرچمی در دست دارند، در دو طرف کشتی ایستاده اند. یکی از آنها به سمت شرق نگاه می کند، دیگری به سمت غرب نظاره گر است. ولی جالب اینجاست که هر کدام از آنها می تواند به راحتی حرکت دست و پرچم دیگری را ببیند. به نظر شما چنین چیزی چگونه ممکن است؟
توجه کنید این ملوانان آیینه ای همراهشان ندارند.

.

منابع :

.
.https://www.ihoosh.ir

خوب، احتمالا هر دو ملوان به سمت یکدیگر ایستاده بوده اند!

معمای دریانوردان