معمای تغییر حالت چهره

معمای تغییر حالت چهره
به صورت های بالا نگاه  کنید، یکی از آنها چهره اش نمایانگر احساس واقعی اش نیست! آیا می توانید او را بیابید و احساس وافعی اش را هم تعیین کنید؟!

.

منابع :

.
.https://www.ihoosh.ir

معمای تغییر حالت چهره