معمای نصف مجموع

به عبارت زیر توجه کنید:
1+3+5+7+9+11+13+15+17+19 = 100
می خواهیم از 10 عدد بالا، 5 عدد را با شرایط زیر انتخاب کنیم به گونه ای مجموع آنها برابر 50 شود.
الف) تکرار در استفاده از اعداد مجاز است.
ب) بدون تکرار
.

منابع :

.
.https://www.ihoosh.ir

در هیچکدام از حالت ها، جوابی وجود ندارد.
10 عدد فرد داریم که قرار است مجموه 5 تای آنها برابر 50 شود. مجموع دو (تعداد زوج) عدد فرد، همواره زوج است. بنابراین مجموع هر 4 تای آنها با هم زوج است و با اضافه شدن عدد پنجم، به یک عدد فرد خواهیم رسید. بنابراین رسیدن به عدد 50 (یا هر عدد زوج دیگری) با این شرایط ممکن نیست. و فرقی هم نمی کند که تکرار مجاز باشد یا نباشد.

معمای نصف مجموع