معمای سؤالی از یک فرم استخدام در هندوستان

1. از همه اعداد بایستی استفاده شود.
2. نمی توانید کلک بزنید و با چرخش عدد 6، آن را به 9 تبدیل نمایید!
این دو دسته را مشخص نمایید.
.

منابع :

.
.https://www.ihoosh.ir

دو دسته عبارتند از: 1 2 3 4 5 6   و   7 8 6
توجه کنید مجموع ارقام 1 تا 9 برابر 45 است و هرگز نمی توانیم دو دسته از این اعداد را با مجموع برابر داشته باشیم!
از طرف دیگر در شرایط مسئله گفته شده که نمی توانیم 6 را به 9 تبدیل کنیم، ولی ذکری از اینکه نمی توانیم 9 را به 6 تبدیل کنیم به میان نیامده است!! پس تنها راه اینست که گزینه چرخش عدد 9 و تبدیل آن را به عدد 6 در دستور کار قرار دهیم!!!

معمای سؤالی از یک فرم استخدام در هندوستان