تست هوش: الگوی مناسب

تست هوش: الگوی مناسب
به جای علامت سؤال، الگوی مناسب را قرار دهید.
.

منابع :

.
.https://www.ihoosh.ir

     گزینه  C

جواب این تست هوش، منتشر شده است.

تست هوش: الگوی مناسب