تست هوش: مکعب های باز شده

تست هوش: مکعب های باز شده
به شکل های فوق نگاه کنید، کدامیک از 7 شکل بازشده فوق می تواند با تا خوردن، تبدیل به یک مکعب شوند؟

.
منابع :
.https://www.ihoosh.ir

تست هوش: مکعب های باز شده