آهنگ میازار موری

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ میازار موری»

سرود زیبای «میازار موری که دانه کش است» برای پچه های خوب «چه خوش گفت فردوسی پاک زاد / که رحمت بر آن تربت پاک باد / میازار موری که دانه کش است / که جان دارد و جان شیرین خوش است / مزن بر سر ناتوان دست زور / که روزی در افتی به پایش چو مور» (2:55)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ میازار موری
UP