آهنگ اعضای بدن

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ اعضای بدن»

ترانه کودکانه « با چشمت! با چشمم دنیا را می بینم، اینجا را آنجا را می بینم / با پایت! با پایم در دنیا می گردم، در اینجا در آنجا می گردم / با دستام دنیا را می گیرم، اینها را آنها را می گیرم» (2:35)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ اعضای بدن