بازی قلعه

آشنایی با بازی محلی قلعه یا نجات

در بازی قلعه یا نجات هرکسی که دستگیر می شود کنج دیواری برده می شود که به آن قلعه گفته می شود. در این حال یکی دیگر از اعضای گروه به قلعه نزدیک شده و دوست خود را نجات می دهد.

شرح بازی: در بازی قلعه یا نجات ابتدا یارکشی می شود و سپس با شیر یا خط یکی از گروه ها به گرفتن یاران گروه دیگر می پردازد هر کسی که دستگیر می شود به کنج دیواری برده می شود که به آن قلعه گفته میشود. اگر در این حال یکی دیگر از اعضای گروه بتواند به قلعه نزدیک شده و دستش را به یکی از افراد دستگیر شده بزند آنها آزاد می شوند.

بازی تا هنگامی که تمام افراد گروه دستگیر شوند ادامه می یابد و سپس دو گروه تعویض می شوند. بازی قلعه در مدارس ابتدایی پسرانه ایران بسیار رواج دارد.

در این بازی دو تیم جایی را به عنوان قلعه خود انتخاب کرده. یک گروه (سگ)میشود که دنبال گروهی دیگر به نام(بره) می دوند اگر دست گرگ ها به بره خورد بره باید به قلعه سگ ها برود و برای آزاد سازی بره زندانی برهٔ دیگر باید ازدست سگ ها فرار کند و دست خود را به برهٔ زندانی بزند و بگوید آزاد آنگاه بره آزاد می شود بازی تا جایی ادامه دارد که تمام بره ها گرفته شوند.

.
منبع:

.http://ketabcadeh.blogfa.com
.https://saednews.com