جواب بازی واژه پز

بازی واژه پز یک بازی کلمه یابی می باشد. این بازی جدید که توسط بازی واژک ارائه شده است ، سرگرمی بسیار مناسبی برای به چالش کشیدن قدرت ذهن می باشد. طراحی جالب این بازی نیز یکی از ویژگی های آن برای جذب مخاطب است. فضای زیبا و رنگ های ملایم بازی از ویژگی های خوب بازی واژه پز می باشد. در بازی های کلمه یابی شما می توانید دایره لغات خود را افزایش داده و علاوه بر افزایش اطلاعات عمومی خود ، آمادگی ذهن خود را نیز بالا ببرید. در حقیقت بازی های معمایی، پازل، حل جدول و کلمه یابی روش های مناسبی برای ورزش مغز به شمار می آیند و در عین حال که سرگرمی مناسبی برای اوقات فراغت هستند، حافظه را تقویت کرده و ذهن را به چالش می کشند. در بازی واژه پز شما باید کلمات مخفی را پیدا کنید. در مراحل این بازی برای پیدا کردن کلمه مورد نظر باید انگشت خود را روی یک حرف گذاشته و به سمت حروف دیگر بکشید تا کلمه مورد نظر را بتوانید بسازید و در صورت درست بودن آن وارد مرحله بعد بشوید. این بازی علاوه بر آنکه طراحی ساده و زیبایی دارد، باعث میشود قدرت تمرکز و خلاقیت خود را افزایش دهید و کلمات را از میان حروف در هم پیدا کنید. از ویژگی‌های دیگر بازی واژه پز آن است که در ابتدا ۸۰۰ سکه  به صورت رایگان در اختیار شما قرار میدهد. در مراحل دشوار بازی می‌توانید از سکه ها برای راهنمایی بیشتر استفاده کنید. با دانلود این بازی مفید از سایت های معتبر و نصب آن بر روی گوشی همراه خود میتوانید هر کجا که هستید و در کنار دوستان و آشنایان خود اوقات خوشی را سپری کنید و از این بازی لذت ببرید. پاسخ تمام مراحل بازی واژه پز را می توانید در سایت مشاهده کرده و مراحل دشوار بازی را به راحتی پشت سر بگذارید.

پاسخ های “واژه پز”

۱- ادب، باد
۲- رها، راه، اره
۳- امر، مار، رام، ما
۴- ارس، راس، سار، رسا، سر، رس
۵- دما، مد، دام
۶- رقص، قرص، قصر
۷- خشم، مخ، شخم، خم
۸- بت، تب، ثبت
۹- کشک، کش، شک
۱۰- خیش، شیخ، یخ
۱۱- شادی، شیدا، شاید، یاد
۱۲- گوزن، وزن، زنگ
۱۳- باطن، ناب، طناب، بنا
۱۴- هزار، راز، زهرا، هرز، زره، زهر
۱۵- خان، نخ، خانه، نه
۱۶- تفلن، نفت، تلفن، تلف
۱۷- فعال، علف، فاعل، فال
۱۸- قالی، یال، لایق، ایل
۱۹- فقیر، قیف، رفیق، قیر
۲۰- شامل، شال، شمال، ماش
۲۱- روال، روا، وال، اول، لار
۲۲- ملکه، کله، مهلک، لکه، کلمه، کلم
۲۳- فارس، سار، افسر، ارس، سفر
۲۴- مدار، دام، مادر، دما، مراد، مرد، درام، مار
۲۵- حوله، هل، هلو، لوح
۲۶- سوار، سرو، راسو، روس، رسوا، رسا
۲۷- رکاب، ابر، اکبر، بار، باک، کار
۲۸- آداب، باد، آباد، ادب، آب
۲۹- دایه، دیه، ایده، هادی
۳۰- درنگ، رند، گردن، رنگ، گرد
۳۱- ابهر، رها، بهار، راه، بره
۳۲- نجوا، اوج، جوان، ناو، جان، وان
۳۳- کفاش، کشف، شکاف، شفا، کاشف، اشک
۳۴- تالش، شال، تلاش
۳۵- سیاه، یاس، سایه
۳۶- موسی، سیم، سوم، سمی
۳۷- دختر، رخت، درخت، خرد
۳۸- مونس، سوم، سمنو، منو
۳۹- مسلط، لمس، طلسم، سطل
۴۰- هوا، اسوه، ساوه، هوس
۴۱- مالک، کال، کلام، کما، ملاک، کمال
۴۲- لانه، نهال، ناله، اهل
۴۳- ضمیر، مریض، مضر
۴۴- زمان، نام، نماز، ناز، امن
۴۵- صرف، صفر، فرصت، صفت، رفت
۴۶- مربع، عمر، معبر، ربع، عرب
۴۷- سپاه، پاس
۴۸- تشنه، هشت، شته، تنه
۴۹- داس، حسد، حدس، اسد، احد
۵۰- ذغال، غذا
۵۱- کلید، دکل، یدک
۵۲- معدل، عدل، علم، عمل، مدل
۵۳- زمین، میز، مین، یمن، نیم
۵۴- کشمش، شکم، شمشک، شمش، مشک
۵۵- مرتع، عمر، متر، ترم
۵۶- عالی، ایل، عیال، یال، لعیا، علی
۵۷- وجود، وجد، جودو، جود
۵۸- نخود، خون، نود، خود
۵۹- وقفه، وقف، فقه، فوق
۶۰- شیما، ماش، شامی، میش، شام، شما
۶۱- جوشش، جوش، شوش
۶۲- کاوه، کاه، کاهو، کوه، هوا
۶۳- درست، سرد، دست، ترس، دسر، درس
۶۴- مغرب، غرب، مرغ
۶۵- روشن، روش، نشر، رنو، نور
۶۶- همتا، اتم، همت، هما، ماه، امت
۶۷- کسری، کرسی، سیر، سیرک، کسر، ریسک
۶۸- حمله، حمل، محله، محل
۶۹- گرمک، مکر، گمرک، گرم، مرگ، کمر، کرم
۷۰- شجاع، عاج، عشا
۷۱- مرتب، متر، تمبر، ترم، ترب، تبر
۷۲- صادق، صدا، قاصد، قصد، صدق
۷۳- دفاع، دفع، فدا، دعا
۷۴- کاسه، سکه، کاه
۷۵- پولک، پول، کلوپ، پلو، پوک، پلک
۷۶- پاداش، ادا، شاد
۷۷- درخشش، خرد، رخش، رشد
۷۸- خرداد، خار، رخداد، خدا، درد، خرد
۷۹- مسلسل، لمس، ملس، ملل
۸۰- مرتضی، مضر، مریض، تیر، ضمیر، ترم، تیم، متر
۸۱- فرهنگ، نفر، فرنگ، گره، هنگ، هنر، رنگ، رهن
۸۲- مجسمه، مهم، جسم، سهم، سمج
۸۳- منظم، متن، نظم، منت
۸۴- گفتگو، گفت
۸۵- رهگذر، گره، ذره، گهر
۸۶- هندسه، هند، سهند، سند
۸۷- توتون، توت
۸۸- مخلوط، طول، ملخ
۸۹- روپوش، روش، شور، پرش، ورشو، پرو
۹۰- سمپاش، پشم، پاس، شمس، اسم، ماش، شما
۹۱- خوشگل، گوش، خوش، گلو
۹۲- قانون، نان، قوا، وان، ناو
۹۳- قاصدک، صدا، قاصد، صدق، صادق
۹۴- ارسال، سال، سالار، سار، سارا، ارس، لار
۹۵- زیپ، آشپز، آشپزی
۹۶- دیشب، بید، شیخ، شیب، بخش
۹۷- سلطنت، نسل، سطل، سنت، تسلط، لنت
۹۸- الفبا، فال، بال، بلا
۹۹- معجون، عمو، نجوم، موج، منو، جمع
۱۰۰- سنندج، جنس، سنجد، سند، جسد
۱۰۱- توسعه، سوت، وسعت، سهو، تهوع
۱۰۲- استان، سنت، ناسا، است
۱۰۳- تحریر، تیر، حیرت، حریر
۱۰۴- جمشید، میش، مجید، جدی، یشم
۱۰۵- لبخند، دخل، بلند، بدن، نخل، بلخ
۱۰۶- خرچنگ، چرخ، چنگ، رنگ، نرخ، خنگ
۱۰۷- تقسیم، ستم، قسمت، تیم، قیمت، سمت، قسم، تقی
۱۰۸- مهاجم، هما، جامه، جام، ماه، مهم
۱۰۹- فسیل، فیل، سیل
۱۱۰- شیطان، شنا، نشاط، نیش، ناشی
۱۱۱- اصول، فصل، وصال، فال، وفا، صفا، وصل، صاف
۱۱۲- یتیم، تقی، قیمت، تیم، قیمتی
۱۱۳- محضر، رضا، حاضر، مار، حرام، مضر، مرض، رحم
۱۱۴- نجابت، جان، نجات، تاج، نبات، بنا، جناب، بتن
۱۱۵- تنیس، نیست، سنت، تقی، نقی، سنتی
۱۱۶- آویشن، نیش، شیون، وین
۱۱۷- پاپوش، پاپ
۱۱۸- اسفند، ندا، فساد، نفس، فاسد، داس، دفن، فدا
۱۱۹- معلوم، علم، معمول، عمل، علوم، عمو، مملو، عموم
۱۲۰- وخیم، میخ، خویش، یشم، شوخی، شیخ، موش، خشم
۱۲۱- گلاب، گلف، بال، بلا، فال
۱۲۲- سمنان، نام، امن، نان، اسم
۱۲۳- چاله، لپه، پاچه، چاه، اهل، پله، چاپ، چهل
۱۲۴- تیشه، تهی، هشت، شته
۱۲۵- سرور، سرد، سرود، درو، رود، سرو
۱۲۶- آموزش، موز، وزش، موش، شوم
۱۲۷- بردار، ادب، دربار، ابر، ربا، دار، باد، ابد
۱۲۸- بخار، ابر، خراب، چرب، چرخ، خبر، خار، بار
۱۲۹- امامت، اتم، ماما، امت، امام، تمام، ماتم، اما
۱۳۰- گیلاس، لیگ، سیال، سال، ایل، گیس، یاس، سیل
۱۳۱- ایثار، ارث، ثریا، ریا، یار، اثر
۱۳۲- آمنه، مهد، آدم، آهن، نمد
۱۳۳- آلبوم، مبل، آلو، بوم، آمل
۱۳۴- شمشیر، ریش، شمش، میش، شیر، شرم
۱۳۵- احساس، ساس، اساس، حساس
۱۳۶- کارون، رون، روان، کور، نوکر، کار
۱۳۷- چرخش، ریش، چرخ، رخش، شیخ، شیر
۱۳۸- کرور، فکر، کفر، کور، فکور
۱۳۹- بیهوش، شبه، بیشه، هوش، شیب، شیوه
۱۴۰- ترتیب، ترب، تربیت، بیت، تبر، تیر، تیتر
۱۴۱- قنداق، دنا، ندا، قناد، نقد، قند
۱۴۲- بزرگ، گرز، زرگر، برگ
۱۴۳- زیتون، وزن، ونیز، تیز، زینت
۱۴۴- یخچال، ایل، خیال، چای، خال
۱۴۵- مرغوب، غرب، غروب، بوم، مرغ، مغرب
۱۴۶- محکوم، موم، محکم، حکم، محو، محک
۱۴۷- حمام، مزاح، مزاحم
۱۴۸- ارده، اره، پاره، دره، پرده، راه
۱۴۹- زبان، بنا، بانک، بنز، باک، نازک
۱۵۰- فومن، منفی، فنی، مینو، یمن
۱۵۱- شطرنج، شرط، جشن، رنج
۱۵۲- نسترن، ترس، نترس، سنت
۱۵۳- جنوب، بانو، جناب، جوان، واجب، وجب
۱۵۴- حکومت، محو، موکت، حکمت
۱۵۵- لیلا، زلال، یال، ایل، لال
۱۵۶- گنجشک، گنج، جنگ، جشن
۱۵۷- هفتاد، افت، هدف، هفت
۱۵۸- پیتزا، تیپ، پیاز، زیپ، تیز، تایپ
۱۵۹- مجوز، زوج، موز، موج، زود، مزد
۱۶۰- اصطبل، طلب، اصل، باطل، بال، طلا
۱۶۱- پروژه، رژه، پژو، پوره
۱۶۲- متخصص، تخم، تخصص، ختم، مختص
۱۶۳- کمیاب، باک، کما
۱۶۴- بازو، گاو، گاز، وبا، باز
۱۶۵- معکوس، سوم، مسکو، سمعک، عکس
۱۶۶- باغچه، چاه، باغ، بچه
۱۶۷- دکتر، کرد، تند، کدر، درک، ترک
۱۶۸- روغن، نوار، ناو، غار، رنو، نور
۱۶۹- سینا، یاس، این، پاس
۱۷۰- هافبک، باک، کاه، کافه
۱۷۱- محافظ، حفظ، حافظ، حفاظ
۱۷۲- اندام، ندا، دامن، دنا، امان، امن
۱۷۳- خودرو، خرد، خود، ورود، رود، درو
۱۷۴- افراط، طرف، افطار، فطر، اطراف، افرا
۱۷۵- سرهنگ، سنگ، گرسنه، سنگر، رنگ، نرگس، هنر
۱۷۶- زنجیر، رنج، رجز، زیر
۱۷۷- شرافت، فرش، ارتش، ترش، اشرف، فشار، تفرش، رشت
۱۷۸- متعال، علم، علامت، امت، تعامل، املت
۱۷۹- قلاب، بقال، شلاق، شال، قالب، قلب، لقب، قاب، ابلق
۱۸۰- پاتوق، توپ، تقوا، وقت، اتو، پتو
۱۸۱- اخطار، خطر، خاطر، خطا، خار
۱۸۲- فولاد، وفا، افول، وال، فال، الف
۱۸۳- مساعد، دعا، ساعد، داس، معاد، اسم
۱۸۴- آهنگر، آهن، آهنگ، هنر، رهن، رنگ
۱۸۵- جهنم، نجم، مهین، میهن، یمن، نجمه
۱۸۶- هلند، دهان، ناله، دهل، لانه، دانه
۱۸۷- جریمه، جرم، جهرم، مهر، مهری، ریه
۱۸۸- ایمنی، امن، نیما، مینا، امین، مانی، ایمن، نام
۱۸۹- شیرین، نشر، شیر، ریش، نیش
۱۹۰- پراید، ریا، پریا، پری، پدر، پیدا، دریا، دیر
۱۹۱- لوبیا، بلا، ویلا، ایل، ایوب، وبا
۱۹۲- استخر، ارس، خسارت، سخت، ساخت، خرس، راست
۱۹۳- قزوین، وزن، ونیز، قوی
۱۹۴- کنسرت، کسر، نترس، ترس، سنت
۱۹۵- پارسا، پاس، سارا، پسر، پارس، سپر
۱۹۶- هامون، وان، مونا، نام، نامه، وام
۱۹۷- مملکت، کلم، مکمل، ملت، ملک، تکلم
۱۹۸- فایل، جفا، یال، فلج، فال، فیل
۱۹۹- زنبق، بدن، بنز، قند، نقد، بند
۲۰۰- سفارت، سفر، راست، ترس، فارس، تار، افسر، ارس
۲۰۱- رکورد، کور، دکور، درک، رکود، کدو، درو، رود
۲۰۲- آزیتا، آتی، آیا، تیز
۲۰۳- وحشت، شوت، حشمت، موش، مشت، شوم
۲۰۴- شکایت، کیش، یکتا، اشک، شاکی، تشک، کاشت، شیک
۲۰۵- مراغه، مار، اره، اهرم، رام، ماهر، هما
۲۰۶- دفینه، هند، دفن، فنی، دیه، دین، هدف
۲۰۷- فنجان، جان، فنا، نجف، نان، ناف
۲۰۸- خیال، خدا، خالی، دخل، داخل، خال، یلدا، لیدا، یاد، ایل
۲۰۹- مهسا، عمه، ماسه، هما، سهام، سهم، ماه
۲۱۰- تابلو، بال، بتول، بلا، وال، لبو، وبا، اتو
۲۱۱- پرویز، پیرو، زور، پرو، پیروز، زیر، زیور، وزیر
۲۱۲- سپرده، هرس، سپهر، سپرد، پرسه، پرده، هدر، پسر
۲۱۳- حالت، حیات، ایل، یال، حیا، حال
۲۱۴- خندان، نان، ندا، ناخن، خدا، دنا، خان
۲۱۵- زندان، ناز، نان، دنا، زدن، زاد، ازن، ندا
۲۱۶- اما، وام، قوم، اقوام، مقوا، قوا
۲۱۷- نیت، تکنیک، تکین، کتک، کیک، نیک، تیک، تکی
۲۱۸- میلی، لیمو، موی، میل، ملی، ولی
۲۱۹- ورزش، وتر، زور، تور، شور، شوت، شتر، رشت
۲۲۰- شما، خاموش، اخمو، خشم، شوخ، شخم، شام، شاخ
۲۲۱- انجیل، یال، ناجی، جانی، جان، ایل، نیل، نای
۲۲۲- اجداد، جدا، داد، ادا
۲۲۳- گزینه، زنگ، گینه، نیزه، نهی، نیز، هنگ، زین
۲۲۴- متمول، ملت، مملو، موم، مول، ولت
۲۲۵- دندان، داد، نان، دنا، ندا
۲۲۶- ننگین، ننگ، نگین
۲۲۷- پاداش، پاش، ادا، شاد، پاشا
۲۲۸- سوپ، پسوند، پوند، پسند، سود، پند، پنس، پود
۲۲۹- ناقوس، قوا، اونس، سونا، انس، قوس، وان، ناو
۲۳۰- نان، ندا، اردن، دنا، درنا، نادر

۲۳۱- داماد، دام، امداد، داد، مداد، دما
۲۳۲- سلطان، سطل، سال، اطلس، سالن، طلا
۲۳۳- حیا، حاشیه، شاهی، شاه
۲۳۴- درس، سرگرد، سرد، سدر، دسر، گرد
۲۳۵- رشید، ریش، شیر، دیر، رشد
۲۳۶- تجارت، تاج، تاجر، تار
۲۳۷- دهکده، دکه، دهه، هدهد
۲۳۸- بوم، مکتوب، مکتب، موکت
۲۳۹- اسباب، اسب، بابا، سبب
۲۴۰- منحنی، یمن، مین، نیم
۲۴۱- شمشاد، شمش، ماد، دما، شاد، شام، شما، دام
۲۴۲- قشلاق، شال، قاشق، شلاق
۲۴۳- همیشه، همه، یشم، میش
۲۴۴- طاقچه، قاچ، طاق، چاه، چاق
۲۴۵- سینوس، وین، یونس، سوسن
۲۴۶- حکومت، حکم، محو، حکمت، موکت، محک
۲۴۷- درآمد، مرد، آرم، آرد، آدم، درد
۲۴۸- پرو، پروا، پررو، پارو
۲۴۹- هنگفت، نفت، هنگ، تفنگ، تنگه
۲۵۰- عاد، تصاعد، صدا، دعا، عصا، عادت
۲۵۱- برگ، رنگ، آبرنگ
۲۵۲- اما، جلا، اجل، جام، مال، جمال
۲۵۳- دعا، عاد، دوا، قوا، واقع، دعوا، عقد
۲۵۴- تاب، باک، تبت، کتاب
۲۵۵- رجب، برج، تره، ترب، تبر، تجربه، رتبه، جهت
۲۵۶- کند، بند، بدن، آکبند، کبد
۲۵۷- هرم، ترم، مهر، متر، ترمه، تره، مهم، متهم
۲۵۸- مچاله، اهل، ماه، مال، هما، چاله، چاه
۲۵۹- بهینه، بین، نهیب، نبی، نهی
۲۶۰- عادت، تاس، دعا، عدس، دست، سعادت، ساعت، داس
۲۶۱- مسیحی، سمی، سیم، مسیح، مسی
۲۶۲- خار، رها، راه، ارج، اره، خارج، خرج، هاجر
۲۶۳- مادر، مار، مرد، دار، مرداد، دما، درد، دام
۲۶۴- معتدل، علم، عمل، معدل، عدل، ملت
۲۶۵- دهلیز، زهد، دیه، یزد، هدی
۲۶۶- یار، شریف، شکار، کیش، شاکر، اشک، شاکی، کاشی
۲۶۷- سلیقه، سیل، قله، یقه
۲۶۸- قربان، ناب، بار، قرن، قاب، ابر، نقاب، برق
۲۶۹- ریش، تیر، شیر، ترشی، شتر، ترش، رشت
۲۷۰- قلم، مبل، بوم، بوق، قبل، قلب

.
منبع: https://bazikomak.com

جواب بازی واژه پز
error: Alert: Content selection is disabled!!