جواب بازی زنگ تفریح

بازی جذاب زنگ تفریح سرگرمی مفید برای اوقات بیکاری می باشد. در این بازی می توانید دامنه لغات خود را افزایش داده و حافظه خود را تقویت کنید. در بازی زنگ تفریح باید با حروف داده شده کلمات با معنی بسازید. این بازی را می توانید در کنار دوستان و آشنایان خود انجام دهید و لحظات شیرینی را برای خود و دوستانتان رقم بزنید. از ویژگی های این بازی ، ظاهر جذاب و طراحی زیبای آن است. همچنین در این بازی می توانید درجه سختی بازی و مراحل را انتخاب کنید و با آهنگ آرامبخش آن با دقت بیشتری پاسخ درست را پیدا کنید. مراحل این بازی به صورت ماهانه به روز رسانی می شود و در تغییرات آخرین نسخه آن ۱۰۰ مرحله جدید به آن اضافه شده است که جذابیت آن را دوچندان می کند. در این بازی شما با جابجا کردن حروف باید کلمه های معنی داری را پیدا کنید و خلاقیت ذهن خود را افزایش دهید و سرگرمی مفیدی را در اوقات فراغت خود داشته باشید. شما با انجام این بازی علاوه بر آنکه از آن لذت خواهید برد آمادگی ذهنی خود را نیز افزایش می دهید و قابلیت های ذهن خود را بیشتر شکوفه می کنید و می توانید با دوستان و خانواده خود اوقات .خوشی را بگذرانید .

پاسخ های بازی “زنگ تفریح ۱٫۱”

زنگ اول

۱- لقب، قلب، قبل
۲- زار، ارز، رزا
۳- سمت، ستم، مست
۴- مار، ارم، رام
۵- ادب، ابا، باد، اداب، اباد
۶- بایر، باری، اریب، اری، بری، ابی، رای
۷- مرز، رزم، رمز
۸- سدر، دسر، سرد، درس
۹- مرد، مدر، میر، دیر، دیم، مرید، مدیر
۱۰- ردا، ارد، راد، درا
۱۱- ادب، ابی، اید، بید، بدی، ابدی، دیبا، باید
۱۲- درخت، دختر، خرت، دخت، رخت
۱۳- امید، دامی، دایم، دام، امد، ماد، اید، دما
۱۴- مور، ورم، تور، تمر، وتر، تورم، مترو
۱۵- داور، اورد، اردو، راد، ورد، دار، ردا، دور، ودا، ارد
۱۶- نیما، نامی، امین، نیام، نما، نای، منی، نام، یمن، مین
۱۷- شاید، شادی، شیدا، یاد، شاد، داش
۱۸- هدا، هاج، هجا، جهد، جاده
۱۹- خرمی، مریخ، خمر، میخ، خیر، میر
۲۰- شیره، شهری، ریشه، شیر، ریه، رهی
۲۱- اهم، هما، ماه، ماهی، مهیا
۲۲- ارج، اجر، ورا، واج، اوج، جار، جوار، جارو، رواج
۲۳- نیم، میز، زین، مین، منی، نیز، مزین، زمین
۲۴- ابی، باز، بیا، ابزی، بازی، زیبا
۲۵- مکه، ملک، لکه، کلم، ملکه، کلمه، مهلک
۲۶- مجزا، مزاج، مجاز، جزم، جزا، جام
۲۷- مین، نهی، نیم، یمن، نیمه، مهین، همین، منهی
۲۸- یارو، راوی، وایر، یاور، ریو، رای، اری، ریا، روی
۲۹- سری، سمی، رسی، مسی، سیر، سرم، رسم، میر، مسیر، رسمی، مرسی، مسری
۳۰- مادر، دمار، مراد، دام، امر، ردا، دمر، رام، دما، امد، ماد
۳۱- سالم، سلام، لام، لاس، الم، سال، ملا، لمس، سما، سام
۳۲- پستو، پوست، پتو، پست، سوت، توپ، پوت
۳۳- نام، منا، امن، ماد، اند، ندا، نما، امدن، نماد
۳۴- شار، عشا، عار، شرع، ارش، شعرا، شعار، شرعا
۳۵- الک، لام، کال، مال، ملا، کلم، کما، کام، کلام، کامل، مالک، ملاک
۳۶- ارگ، اگر، برا، ابر، گرا، برگ، بار، رگبار
۳۷- اعلم، معلا، عالم، علام، عملا، علم، ملا، عام، لام، الم
۳۸- ارم، ماه، هار، مار، اره، مهر، هما، امر، ماهر، اهرم، مهار
۳۹- رشک، شکر، تشک، کشت، شرک، رشت، شتک، ترک، شرکت، ترکش
۴۰- سیم، یاس، سما، سمی، سیا، مسی، سام، اسم، سیما، اسمی
۴۱- شیر، شمر، میش، شرم، مشی، مری، ریم، ریش، شمشیر
۴۲- امداد، داماد، دادا، اماد، اما، امد، ادا، دام
۴۳- خیش، خشت، شخص، شیخ، تشخص، خشتی، شخیص، شخصیت، تشخیص
۴۴- شغل، اشل، اغل، شال، اغا، اغالش، اشغال، شاغل، الغا، شغال
۴۵- نسیم، سمین، سمی، نیم، مسن، یمن، مسی، منی
۴۶- خالد، داخل، دخل، دال، لات، اخت، خدا، تلخ، دخت، خلا، تداخل
۴۷- ارم، نار، اما، منا، امر، انا، رام، امن، انار، امار، مانا، ارام
۴۸- ناب، بتا، تاب، جنت، بجا، جان، تاج، جنابت، نجابت، نبات، نجات
۴۹- دور، وتر، رود، تور، درک، دوک، توک، کدو، کور، کرت، دکور، دکتر، رودک
۵۰- گدا، گرد، ردا، اگر، رشد، داش، ارگ، شاد، اشد، دار، گردش، ارشد، کارد، شگرد، راشد
۵۱- جنم، منا، نان، امن، نما، نام، انجمن
۵۲- سان، سند، داس، اند، انس، انا، اسان
۵۳- منطقی، مین، طین، نیم، قیم، نقی، مقنی، منطق
۵۴- امیب، ابکی، ابی، بیا، بیک، کام، بام، باک
۵۵- خیس، سخت، سیخ، سگی، گیس، تخس، سختی، خستگی
۵۶- مکان، مغاک، کنام، کاغ، غنا، غان، منا، نام، نمک، امن
۵۷- تهیج، جنتی، نهی، جنت، هجی، تهی، تنه، جنی
۵۸- خیل، اخی، چای، یال، ایل، خلا، الی، یخچال، خالی
۵۹- لاما، علام، عمال، اعلم، عملا، لامع، عامل، امل، عام، اعم، اما، مال، الم
۶۰- زدن، کند، یدک، کدی، نزد، دین، زنک، زکی، نزدیک، کندی، زینک
۶۱- گیره، رنگی، گریه، هنری، گیر، رنگ، ریگ، گهر، نگر، ریه، نهی، رهن، هنر
۶۲- حزم، محو، موز، زوم، زون، نمو
۶۳- درا، ارد، اخر، ددر، راد، خار، دار، رخداد، خرداد
۶۴- پسر، ترش، تپش، رشت، پتر، شتر، پرس، شست، رست، پرش، سرشت
۶۵- لخم، ملت، خلف، خلت، خفت، متل، تخم، فخم، مختل، تخلف، متخلف، مختلف
۶۶- سال، لار، سرا، رسا، راس، ارس، لاس، ارسال، سالار، اسرا
۶۷- تینا، ناجی، تیان، جانی، تاج، جنت، جای، نیت، جنی، انی، جین، جان، نتایج
۶۸- حداقل، حال، احد، حاد، دال، حلق، الحق
۶۹- قناد، نقاد، نقدا، نان، ندا، اند، قند
۷۰- ارا، ترن، نظر، ران، اتر، ناظر، انتر، اتان، تارا، نظرات، تناظر
۷۱- افخم، خلاف، خال، لخم، لام، فال، اخم، خفا، لاف، ملا، خلا، مخل، ملخ، فام
۷۲- مدرسه، همدرس، سهم، سده، مهر، سدر، هرس، دهر، هرم، دمر، رسم، سرد، همسر، مدرس، سرهم، سرمد
۷۳- وحی، حتی، ولی، لوح، تحویل، تلویح، حیلت
۷۴- نمو، ورم، نظم، نور، نرم، نظر، منظور، منور
۷۵- نفرت، فرمت، رفتن، تنفر، فرم، متر، مفت، متن، مفر، منت، فنر
۷۶- سوا، اکو، وام، کوس، سام، اسم، کما، ساک، واکس، ماکو، ماسک
۷۷- هیس، سنه، سنی، سیه، سهی، فین، فنی، نفسه، فینه، سینه، سفینه
۷۸- رامسس، سرسام، مارس، رسام، رسما، مار، ارس، سرم، ساس، ارم، رام، راس
۷۹- حریم، محیر، محور، روحی، یوم، حرم، روی، وحی، مری، حور، ورم، محو، موی
۸۰- ناجی، ناهی، جهان، اهنی، جای، جان، ایه، نای، اهن، هاج، جاه، هجا، جین، جهانی
۸۱- شور، یوز، ریش، روز، وزش، شیر، ریز، زیر، زور، روی، زوری، یورش، شوری، زیور، وزیر
۸۲- دیه، چپی، هدی، پیچ، هیپی، پیچه
۸۳- طلا، نسل، سطل، طاس، سال، سنا، سالن، اطلس
۸۴- ساقه، ابسه، سابق، اسب، بسا، سقا، قبا، بقا، ساق
۸۵- خشونت، نوت، شوخ، نشو، نوش، توش، تنش، خشن، ختن
۸۶- گرز، گزش، ارگ، ارز، اگر، راز، گرا، ارش، گراز، ارزش
۸۷- اسیاب، یاس، ایا، سیا، ابی، سیب، ابا، بیا، بایا
۸۸- مار، مرگ، هار، رگه، هرم، گهر، مگر، هما، گاه، ارگ، اره، گرم، اهم، هاگ
۸۹- تکل، ملت، کلت، کلم، متل، مملکت، متکلم، مکمل، متلک
۹۰- زار، زور، اتر، توز، ازت، روا، تور، اتو، ورا، وزارت، ترازو، اورت، زوار، تراز
۹۱- رستی، سفتی، سفری، سیرت، تسری، فرت، ستر، سری، تیر، رسی، فیس، رست
۹۲- معلم، مملو، عموم، علوم، علو، ولع، علم، موم، عمو، معمول، معلوم
۹۳- رویش، پیرو، شوری، پرشی، ریشو، پیر، ریو، پری، پرش، ویر، شیر، روی، پرو، پریوش
۹۴- ماهی، ایتم، همای، مایه، اتیه، تایم، اهم، مات، تام، امت، همت، ایه، تیم، ایت، ماهیت
۹۵- فاکس، کلاف، سالک، کلاس، سلف، کفل، لاک، ساک، فال، کسل، کلا، فکل، فلس، لاف، لاس
۹۶- اتی، تیر، رزا، تار، زری، رای، تاز، ارز، اری، اتر، زایر، زیرا، تازی، تایر، رایت، تیزر
۹۷- تابش، شتاب، ابهت، تباه، تابه، شاه، هشت، شاب، شبه، بهت، شته، بها، تاب، تشابه
۹۸- عوام، نوعا، مونا، مانع، ناو، منو، نمو، منع، منا، نما، عام، نام، اعم، وام، موانع
۹۹- سلام، سالم، مالا، الام، ملا، لاس، لمس، سام، ملس، سال، لام، امل، سما، الماس
۱۰۰- یار، راب، ربا، ابی، مار، ارم، بار، ریا، بیا، بری، باریم، بیمار، امیب، اریب، امری، بارم، میرا، مبرا
۱۰۱- بنا، بسا، نسب، تاب، ناب، سنا، بست، بتن، اسب، انس، سانت، نبات، ساتن، استن، بسان، باسن، ابستن، بستان
۱۰۲- فسون، نفوس، فنون، سنج، نوف، فوج، سنن، سوف، نفس، نجس
۱۰۳- انی، ایه، نشا، شنا، نهی، نیا، شان، اهن، اینه، ناهی، شانه، شاهی
۱۰۴- حفظ، اتی، حیا، حتی، فتا، حفاظت، حیات، حفظی، حافظ
۱۰۵- سمند، دمنه، سنده، مسن، سده، سهم، دهن، نهم، دهم، مهد
۱۰۶- ترسل، ستار، ساتر، ترسا، استر، ستر، تاس، راس، الت، لات، اتل، رسا، ترس، اتر
۱۰۷- لرت، روس، تور، لوس، ولت، رول، لور، وتر، رسل، ستر، لوتر، ستور، تلور
۱۰۸- انتحار، ناراحت، ترن، حنا، انا، نار، اتر، ارا، انتر، انار، تارا
۱۰۹- بران، ابار، برنا، ابان، انبار، باران، بنا، ناب، بار، ابا، برا، انا
۱۱۰- نجس، نای، جنی، سنی، انی، یاس، سنا، جنس، جین، سیا، انیس، جانی، جناس، نجسی
۱۱۱- قصد، دام، صدم، صمد، ماد، امد، دما، قدم، مقاصد، مصداق، مقصد، قاصد
۱۱۲- هجوم، مجله، موجه، جمله، جلو، جهل، لهو، جمل، موج، وجه، هجو، وهم
۱۱۳- فاش، فرش، فار، سار، سفر، شار، سرا، شرف، ارس، اشرف، افسر، فارس، فراش
۱۱۴- سره، ارس، تاس، ترس، رسا، سار، راس، ستر، اره، هرس، ساتر، ساره، راست، تاسر، تراس، استر، استره
۱۱۵- منی، شان، یمن، نیش، مشی، شما، شمن، شنی، منش، امن، نیام، منشا، مینا، ناشی، میشن، شامی، میان، ماشی، نمایش
۱۱۶- تار، قرب، برق، ابر، راب، قاب، قبا، تاب، بقا، بتا، تقرب، ربات، رقبا، تبرا، بارق، باقر، تبار
۱۱۷- بتنی، بیان، نایب، تینا، نبات، بیات، نیا، بتن، انی، بین، بیا، ایت، ابی، نبی، تاب، این، تبانی، ابتنی
۱۱۸- اینه، اهکی، کنیه، کیان، کهین، اهنی، کینه، هاکی، کانی، کان، اهن، کیا، این، نهی، نیک، یکه، انی، کنه
۱۱۹- مسن، منو، نوا، سما، سام، وان، سوم، موس، وام، نمو، اسم، سان، نام، امن، مونس، اونس، سونا، ماوس، ناموس
۱۲۰- دیه، یاد، انی، دهن، اند، نیا، این، نای، دین، اهن، ناهی، اینه، دهنی، داین، نادی، دنیا، هندی، نهاد، ایده، اهنی، اینده، دهانی
۱۲۱- مردک، ادمک، ارمک، مادر، مکار، کدام، مدرک، کارد، مدار، راکد، دما، دار، مار، رام، کمر، مرد، کار، دام، ادم
۱۲۲- ازمایش، ایام، ایاز، امشی، ماشی، شمیز، امیزش، امایش، ایا، مشی، یشم، میش، ماش، شام
۱۲۳- رای، ریا، اری، ارش، نیش، شنا، نشا، نای، یار، شار، ناشر، رانش
۱۲۴- ابتر، اطبا، ربات، تبرا، رباط، رابط، تاب، تار، تبر، اتر، رطب، راب، ترب
۱۲۵- یاد، ایا، زید، ادا، اید، زیاد، ایزد، ازاد، ایدز، ایدا، ازادی
۱۲۶- استناد، داستان، اتان، سانت، دانا، استن، ساتن، سنا، سند، سان، انا، اسد، تند، داس، ندا، ادا، انس، استاد، دستان
۱۲۷- شما، ماه، امر، شام، هما، شمه، رها، هرم، شمر، شاه، ماش، اهم، شار، مار، شهر، شماره، شهرام، رامش، ماهر، شاره، شمار
۱۲۸- ترس، سیر، اری، ستر، تار، رست، رای، تیر، ریا، سایت، سیار، تاسر، رایت، یاسر، ترسا، تایر، ساتر، تاری، راستی، سرایت
۱۲۹- ورا، روا، نوا، انی، یار، روی، وان، رای، ران، ویر، اروین، ویران، رویان، ناوی، ویار، نارو، نوار، روان، ورنی
۱۳۰- متر، ممر، ترم، تمر، مرحمت، محترم، رحمت، مرمت، مرحم
۱۳۱- ستاد، سایت، اسید، ادیت، تاسی، یاد، اسد، یاس، اید، اتی، سیا
۱۳۲- سرته، رفته، سرفه، سفره، سفر، هست، سره، ستر، سفت، رست
۱۳۳- مات، ملت، ملا، ظلم، تام، اتم، الم، مال، لام، اتل، مالت، متال، املت، ظلمت
۱۳۴- اوت، ناو، نوا، سنا، سنت، وان، سوا، سوت، اونس، ساتن، سونا، استن، توان، ناتو، سانت، ستوان، سنوات
۱۳۵- سایت، ساکت، ایست، تاسی، ساکی، کیست، اسکی، استیک، کاستی، کیاست، کات، تیک، اتی، تاس، کسی، سیک، ساک، سیا
۱۳۶- شمایل، مالشی، شمالی، ایل، ملا، الی، ماش، یشم، اشل، میل، امل، شلم، شال، شام، مال، ماشی، شالی، شمال، لاشی، شامل، امشی
۱۳۷- اهن، نوا، پهن، نار، نرو، هار، وان، نور، روا، پرو، پوره، پهنا، نهار، هارپ، پاور، پونه، پارو، نوپا، پناه، نوار، روان، هاون، پهناور
۱۳۸- سامی، انیس، میان، اسمی، امین، سمین، مینا، نیام، امن، مین، مسی، سان، نیم، این، سنی، انس، یاس، سمی، منا، نای، نما، سام، سینما، سیمان
۱۳۹- وراج، اجور، جوار، راجه، رواج، جارو، جره، جار، هوا، هجو، راه، وجه، هاج، اوج، اهو، رها، روا، رجه، ورا، ارج
۱۴۰- باسیل، سیلاب، ابی، یال، یاس، سیل، یبس، بیا، بسا، اسب، بیل، سیب، سال، بلا، الی، سیبل، سلبی، اسیب، سبیل
۱۴۱- جواب، ابجو، بجا، اوج، جوب، گاو، بوا، باج
۱۴۲- شهدا، دوشا، شهود، هود، داو، داش، دوش، شاه، اشو، دوا، هوا، شاد، هوش
۱۴۳- سوی، سوق، قسم، سیم، سوم، ویم، قیم، موی، سیمی، مقوی، قیسی، مسیو، قوسی
۱۴۴- خرده، روده، درچه، خورد، چرخه، دوچرخه، دخو، چرد، هور، دور، رده، هدر، چرخ، خدو
۱۴۵- اجزا، مجزا، مزاج، مجاز، تاز، اما، مات، ازت، اتم، جزا، جزم، جاز، مجازات
۱۴۶- نهان، بانه، بانگ، انبه، نگاه، گناه، هنگ، هاگ، ننگ، گاه، بنا، نان، بنه، اهن، انگ
۱۴۷- دار، حدث، ردا، کار، کرد، ارث، راد، درک، کدر، حرا، کارد، راکد، حادث، کادر
۱۴۸- موت، تفو، تفت، فتا، افت، توت، امت، تات، وام، اتو، مات، تام، تفاوت، متوفا، فتوا، وفات
۱۴۹- منا، امن، حنا، نما، اما، امت، متن، اتم، نام، منت، امتحان، تمنا، مانا، اتان، محنت
۱۵۰- کرم، ملک، کرد، کلر، درک، لرد، مدر، علم، عمد، عمر، عدم، مرد، کمد، عدل، مدل، معدل، مدرک
۱۵۱- پستو، توپر، سپور، پسرو، پرسو، پرتو، پسر، رست، روس، وتر، پتر، پتو، سوپ، پرت، پست، پرو، تور، ستر
۱۵۲- یاد، اید، امد، دما، دام، پای، ادم، دایمی، پیامد، اپیدمی، دمپایی، مادی، دایم، پماد، پیام، دامی، پیدا
۱۵۳- درشت، ترشی، شهید، تشهد، هیتر، شیره، هشتی، تیره، تریشه، شیرده، رشد، دیر، دیه، شیر، رهی، دیش، تشر، شتر، هری، هدر، هشت
۱۵۴- ردیاب، بیدار، ابدی، دریا، دبیر، بایر، اردی، باید، باری، دیبا، برای، ابری، برد، یار، باد، رای، ابی، ردا، اری، ارد، بدر
۱۵۵- ترکیب، تکبیر، کبریت، کبر، بیت، ترک، بیر، بری، برک، تیک، رکب، تکی، بیک، بکر، کرت، کبری، تبرک، تبری، تیرک، کتری
۱۵۶- اختیار، تاریخ، تاخیر، خیرات، ریخت، اخری، یارا، رایت، خارا، تایر، ایار، اخیر، تاخر، تارا، اخت، اخر، اری، یار، ریا، خیر، رخت، اخی
۱۵۷- امر، رحم، تار، حرا، امت، اتر، ممر، اتم، حتم، حرم، رحمت، حتما، تمام، احمر، ترحم، حمار، حاتم، حرمت، مرام، حمرا، مرحمت، مراحم، محارم
۱۵۸- همام، همای، همین، نیما، منها، مامن، همان، اهنی، نامی، مینا، همنامی، مهمانی، نای، نهی، نما، اهن، ماه، این، نام، هما، مام، منا، میمنه، همیان، میانه، امینه
۱۵۹- مدار، اندر، درنا، نادم، امدن، دمار، رمان، مدرن، نماد، نادر، ندار، مراد، نامرد، نمدار، اند، درا، نرد، امن، ارد، نار، رام، نمد، امر، نما، مار، نام
۱۶۰- شمر، مفر، ریم، فار، رای، شار، میر، شرف، ریش، میش، ریا، فام، مشی، شرم، مری، فشار، شمار، فریم، فراش، رامش، امشی، اشرف، شیار، ماشی، رامی، ماری، شیاف، شامی
۱۶۱- اسم، سان، انا، نما، ناز، زنا، سام، اما، ناساز، سامان، اسمز، نازا، اسان، امنا
۱۶۲- مکرم، مرکز، ممرز، ترمز، کمر، ترم، متر، مرز، کرت، مکر، رمز، کزم، کرم، تمرکز
۱۶۳- راس، سست، سرا، تاس، اتر، تار، ترس، سرسرا، سراسر، ساتر، ترسا، تراس، استر، سرتاسر
۱۶۴- اتی، ایل، الی، الت، ایت، لات، صلح، صحی، صحت، یال، تحصل، حالت، اصیل، حاصل، حیات، صالح
۱۶۵- نار، نام، منا، مرغ، ارغ، غان، ارا، اغا، ماغ، ران، غنا، امن، انغمار، ارمغان، ارام، امنا، رمان، امان
۱۶۶- نشت، انس، تنه، شست، تاس، شته، شان، شنا، سنت، اهن، سها، هست، استن، سانت، شستن، نهشت، تنها، شانه، نشست
۱۶۷- جامه، هجمه، موجه، هجوم، مواج، اوج، هجا، ماه، واج، اهم، جام، جاه، هاج، هوا، موج، همه، هجو، واهمه
۱۶۸- مولفه، موتلف، فهم، همت، هلو، فته، تفو، موت، لته، مفت، فله، ملت، ولت، هول، تلف، فوم، هتل، فلوت، توله، مولف
۱۶۹- رفو، فرو، نفر، نرو، ناف، نوا، وان، انا، نوف، فرا، وفا، ورا، روا، فوران، انوار، نارو، فورا، انار، نوار، وافر، افرا، اوار
۱۷۰- تلخی، لایق، خلقت، خالی، قایل، لختی، قاتی، خلاق، تلقی، خلقی، خلق، قتل، خلا، تلخ، الت، لقا، خیت، لات، ایت، خلت، خلاقیت، خالقیت، لیاقت
۱۷۱- خیش، شیخ، بخش، شیب، شاخ، شاب، بیا، بیخ، خشاب، بخشی، بخشش، بشاش
۱۷۲- تقاطع، تقطیع، قطعیت، طاقت، عتیق، قطعی، طاعت، قاطع، قاتی، ایت، قطع، اتی
۱۷۳- خال، اتل، الف، خفا، لات، فتا، تلخ، لاف، خلف، خلا، الات، خلفا، تفال، تخلف، اخفا، اخال، خلافت
۱۷۴- قدمت، ماست، تماس، قاسم، ستاد، ستام، اقدس، تقدم، سمت، تاس، اسد، دقت، اسم، دمق، مست، ساق، امد، ادم، ماد
۱۷۵- قیوم، تقوی، متفق، موفق، مفتی، قیمت، توقف، متوقف، توفیق، قومیت، موقتی، تیم، مفت، وفق، توف، تفو، وقف، موت، قوم
۱۷۶- اتاق، تمنا، قنات، امان، قامت، امنا، مانا، اتان، مات، امن، منت، نما، اما، تام، متن، امت، اقا، اتم، امانت
۱۷۷- مرتد، مفاد، ترام، درام، دفتر، مراد، دمار، مدار، رافت، ماد، ارد، متر، فرا، افت، درا، دار، فتا، ترم، فدا، اتم، مفر، مرد، فرم، دام، تام، دفاتر
۱۷۸- راب، ابر، باک، بیا، اری، برا، بیک، ابی، یکی، یار، بکر، ربا، کیا، برای، ابکی، یاری، کبرا، کاری، باری، کبری، بایر، بیکاری، اکبیری، کبریا
۱۷۹- سنین، سگدو، نگین، دیوس، نوید، گودی، گیسو، دیون، سوند، دونگ، دینی، سینی، گوس، سنی، گون، دون، دنگ، نود، یدی، گود، سوگ، گیس، ننگ، سوی، گند، ننو، ونگ
۱۸۰- نوار، اونگ، روان، گلرو، نارو، انگل، لارو، نگار، انگور، اورنگ، نواگر، انگ، رنگ، نور، ناو، گرا، گور، گول، لرگ، لور، روا، لنگ، گلو، الو، نرو، گلر، لگن، گرو
۱۸۱- شان، این، نای، شنی، نیش، پای، پین، انی، ناشی، پیشی، پیشان، پیشین، نیایش
۱۸۲- ظاهرا، تظاهر، تاتار، ظاهر، اظهر، تارا، رها، تار، ارا، تات، راه، تره
۱۸۳- پیسی، رییس، سپری، سیری، پیچی، پسر، چپی، سپر، سری، پیر، پرچ، سیر، چیر، پرس
۱۸۴- نشا، نیش، شنی، این، انی، نای، نیایش، شیطان، نشاط، ایین، شیطانی، شیاطین
۱۸۵- گهر، کره، راک، کهر، گاه، گرا، هار، راه، ارا، گره، اهک، هاگ، اگاه
۱۸۶- هستی، سایه، هیات، سایش، شسته، اشتی، سیاه، یاسه، ستایش، شایست، اتش، تهی، ایت، سها، یاس، سیه، هیس، اتی، شست
۱۸۷- شاهکار، شهرک، ارشک، کرشه، شرکا، کاه، ارا، اشک، کره، رها، کار، ارش، شرک، شار، اره، کاش، هار، شهر
۱۸۸- ایه، میخ، خیز، خام، زهی، ماخ، هما، اخم، خزه، میز، اهم، زخم، همای، زخمه، مهیا، مایه، خامی، خامه، خایه
۱۸۹- واز، سزا، رزا، سوا، زار، ارا، روس، سور، سوز، زور، ساز، راز، رسا، سزار، راسو، رسوا، ورزا، اسرا، زوار، ارزو
۱۹۰- دیالوگ، الودگی، ابد، گلو، اول، ولد، ودا، دیگ، گدا، داو، لای، الی، گلی، لگد، گویا، گودی، دولا، دوال، یلدا، دلگی، یوگا، اولی
۱۹۱- درس، راس، ردا، لرد، درا، رسد، دار، سدر، رسا، دسر، گلر، لار، اسد، رسل، لگد، گسل، داس، سرا، گراد، گارد، ادرس، گدار
۱۹۲- اماج، مانا، امان، امنا، نساج، سنج، نام، جنم، منا، سام، انس، جام، جان، نما، اما، نجس، سان، جسم، سمج، سنا، انجام، اسمان
۱۹۳- پرخش، اختر، شارپ، تراش، اخرت، پارت، ترشا، خراش، پات، رخش، تپش، اخت، رشت، ترش، خرت، خشت، پرت، پخش، خار، تار، شتر، پرش، پرخاش
۱۹۴- وان، نوا، دون، اند، اوج، وجد، شاد، واج، شنا، شان، نوش، جشن، ناو، ودا، اشد، نجوا، دانش، نجوش، دوشا، شنوا، واجد، جاشو، جوان، جادو، جوشن
۱۹۵- نمایش، ماشین، پشمین، شمن، میش، یشم، نیش، این، شام، پین، یمن، منی، نما، انی، نای، منش، پشم، ماش، مینا، میان، پشام، نیما، ناشی، شامی، امشی، نیام
۱۹۶- خاک، کیا، خرک، کور، اخی، خیر، یار، رای، ویر، کرخ، ریو، کار، خوک، خوی، روی، خواری، خیارک، کروی، اخیر، رویا، خارک، یارو، خوار، اخری، کاور
۱۹۷- عاقد، قدمت، قامت، تعمد، عمدا، تقدم، مدعا، تعمق، عمدتا، تقاعد، معتاد، دقت، عمد، امت، دمق، اتم، عقد، ماد، دما، مات، عام، دعا، دام، قدم، عدم، متعاقد
۱۹۸- منظره، مهران، مناظر، نظاره، اره، اهن، ظهر، نظر، مهر، منا، نام، راه، هار، نار، رام، رهن، نرم، نظم، نما، اهم، رمان، ظاهر، نامه، مظهر، همان، ماهر، نهار، منظر، نظام، نرمه، مهار
۱۹۹- یافته، راضیه، ضیافت، رضایت، رفاهی، فرایض، ریاضت، ریه، تهی، تیر، ایه، رضی، فار، تره، فره، ارض، افت، اتر، راه، فرت، ضیا، فیض، رفته، هاری، راهی، تایر، تیره، هاتف، تاری، فیاض، رایت
۲۰۰- ترکش، شرکت، مارک، اکرم، راکت، تارم، ترشا، متکا، شکار، ترام، تشکر، کرات، کارت، تراش، ماکت، کرت، ارش، کما، شرک، شار، ترک، ماش، مات، کام، تاک، کمر، ترم، رشت، ترش، تمر، مشترک، متشکر، ماترک
۲۰۱- کودک، موکد، دمده، دودم، دهک، مدد، دهم، کوک، کمد، دود، کمک، کدو، مهدکودک
۲۰۲- رییس، گردی، سیری، سردی، دیری، گیس، دیر، سیر، درس، رسد، دری، ریگ، گیر، دیس
۲۰۳- حوت، حوا، اوت، تحت، حیا، اتو، ضیا، وحی، وات، توتیا، توضیح، حاوی، حوضی
۲۰۴- واسط، سوار، رسوا، هراس، راسو، ساره، سوره، روس، هرس، هوس، روا، رسا، سرا، وسه، سوا، هور، هار، راه، طاس، سره، طوس، اره، ساطور
۲۰۵- منگ، نشر، نیش، شمن، یشم، نرم، ریش، نگر، شمر، منش، مشگ، یمن، شنی، مین، شرم، مشی، گرم، میش، مری، میر، نرمی، نرمش، شرنگ، رنگی
۲۰۶- مدید، حتمی، حمید، دودی، حدود، دیود، موحد، وحید، حمد، ویم، دید، دود، وحی، دیو، مدح، یوم، موی، حتم، دیم، دمی، متد، توحید، تحدید، محتوی
۲۰۷- مخلفات، مخالفت، خفا، مال، خلف، فال، مخل، تخم، ملا، تام، امل، ملخ، ملت، خلا، ختم، لخت، اخت، خاتم، املت، مالت، فلات، الفت، متال، خلفا، مختل، مخالف
۲۰۸- زردی، هروی، یهود، روده، زیره، زیور، ورید، زوری، زرد، دهر، هور، رهی، زهی، زهر، دیه، ریز، هدی، دره، ریه، دری، روز، دیو، هدر، دریوزه
۲۰۹- نشریه، شهریه، پریش، شهین، پنیر، ریشه، پهنی، پیشه، هنری، نهره، شهیر، ریش، نشر، شیر، پیش، نهر، شهر، پری، پرش، هری، رهی، پره، پیه، نهی، پهن
۲۱۰- برک، بیک، رکب، بیر، تیک، کتب، تیر، بحر، تبر، بکر، ترک، حتی، کبر، ترب، بری، کبیر، تبرک، برکت، کتری، کتبی، ترکی، تحرک، حیرت، کبری، تحیر، حرکتی
۲۱۱- نیم، میت، یمن، نیا، منی، اتم، انی، منت، مین، نای، مات، نیت، امن، منا، امین، ایمن، نامی، ایتم، مظان، ناظم، مینا، مانی، تیان، تایم، تمنا، نیما، نظامی، تامین
۲۱۲- نراد، بران، راند، بندر، نبرد، باند، بردن، درنا، برنا، ندار، بنا، دار، نار، باد، ربا، راد، بدن، نرد، درب، ناب، رند، بدر، بار، ابد، ننر، برد، راندن
۲۱۳- ملاج، لجام، عاجل، عمال، مجال، جماع، جاعل، علما، عالم، اعلم، لامع، علاج، جامه، علام، جمعه، هجا، عجم، الم، عمه، جاه، جام، عاج، جعل، امل، هاج، عام، علم، اهل
۲۱۴- هشت، اتم، بتا، شبه، مشت، همت، شام، اتش، شبت، شمه، بام، شاه، ماه، مته، مشتبه، تشابه، مشابه، شهامت، مهتاب، متشابه، مشابهت، مشبه، تباه، شتاب، تابه، تابش
۲۱۵- جمهوری، جیره، میوه، جوهر، هروی، هجری، رومی، هویج، مجری، مهری، مروج، مویه، رجیم، موی، هرج، رجه، ریو، مری، یوم، ویر، ورم، ویم، رهی، جوی، جره، هری، جریمه
۲۱۶- تقوی، وقتی، توقف، وقفی، وفات، تاتو، افقی، قاتی، تقوا، وافی، توافق، توفیق، تفاوت، توقیف، توتیا، اتو، قاف، افت، واق، قوی، تفو، تات، توف، وقف، قیف، ایت، وقت
۲۱۷- این، نیا، بیا، ناب، بنا، بام، ناز، یمن، منا، بین، ابی، نبی، امن، بیم، نام، نمازی، مبانی، انزیم، میزان، زینب، مبین، ایمن، نایب، مزین، نامی، زمین، زبان، نازی، مینا، امیب، بزمی، بنام
۲۱۸- هاشور، هشیار، ارشیو، شار، روش، شاه، هوا، اری، اشو، هار، اهو، اره، ورا، یار، هوش، ریش، ریه، هری، رها، رویا، شوهر، شاره، شوره، هرای، ویار، شهیر، یاوه، هیوا، شاهی، شیره، شیار، یاور
۲۱۹- ارس، رسی، ساز، برس، ابر، سیب، سرا، سیر، برا، راب، زیب، سیا، سیز، راس، یبس، بسا، سایز، سبزی، سایر، یاسر، زیبا، زبری، اریب، بایر، بارز، زیرا، بازی، اسیب، زاری، ابزی، سیراب، بیزار، بسیار، بازرس
۲۲۰- مالت، متاع، مایل، تعلم، تامل، لامع، معلا، عامل، عملا، لعیا، علما، ایتم، الیم، عامی، عالم، تعاملی، عاملیت، عملیات، علت، الم، علی، مات، عمل، علم، تیم، اتی، اتم، امل، میل، مال، الی، علامت، متعال
۲۲۱- سیس، رسا، بار، حیا، بسا، حسی، سیر، برا، ریا، بسی، حسب، سرا، راس، بری، ابی، ربح، سیب، حرا، یاس، بحر، سیاح، باری، ابری، حارب، اریب، سیار، سحری، حبسی، حساس، بایر، حساب، سایر، اسیر، سابر، برای، سحاب، یاسر، سراب
۲۲۲- خنک، خرک، اهک، راه، رها، ران، هنر، ارا، نرخ، اره، نار، کرخ، نهر، خاک، کان، ناهار، انکار، خارکن، اکران، اکراه، نکره، خارک، کاهن، نهار، اخرا، کنار، کرنا، انار
۲۲۳- جانی، نادی، ناجی، وجین، جادو، دوان، وادی، جویا، ناوی، ایدا، نوید، واجد، جاودان، اجودان، واجدین، ایجاد، ایوان، اینجا، وجدان، جوانی، ادیان، نادیا
۲۲۴- گیلاس، انگلی، یاسین، سگی، نسل، نای، انگ، سان، این، انی، لگن، انس، سنی، سیا، لیس، الی، نیا، لیگ، سیگنال، انگلیس، گالن، ایلی، سنگی، نیلی، سگان، انیس، یاسی، لسان
۲۲۵- هرم، اهم، میر، نار، قمر، هری، رقم، اری، مین، منی، نهار، هاری، مهین، میرا، قاره، راهی، یراق، نامی، اینه، مایه، رمان، منها، قامه، قرمه، قریه، قهرمان، اهریمن، نقاره، منقار، همیار، مقارن، رهنما، نمایه، امنیه
۲۲۶- روس، نور، انا، سرا، سنا، ساس، رسا، نرو، ران، ارا، سوا، نوا، انس، سورنا، ناروا، سونار، اسانس، نارسا، ساسون، رسانا، سروان، اسانسور، سارا، سانس، نوار، روان، سوسن، اساس، سونا، رسوا، نارس
۲۲۷- کارا، اکرم، رازک، امور، ارمک، مرکز، اوار، ارزو، مزور، مزار، مارک، ورزا، وزرا، ماوا، کاور، امار، کمرو، ارم، کزم، ارا، مرز، اکو، روز، موز، راز، رمز، کرم، ورا، زور، امر، واز، ورم، کور، رزا، مراکز
۲۲۸- تام، متن، اسم، خام، سمت، خان، اما، امت، تخس، تاس، سخن، ختم، مسخ، سخت، ختن، سان، سما، اخم، تخم، انا، استان، اسمان، امانت، استن، اسان، منات، ساتن، نخست، امان، خانم، ساخت، امنا، تماس، سانت، خاتم، ختام
۲۲۹- رکن، تار، ساک، تنک، نار، راک، انس، کرت، ترک، سان، سرک، تاک، کنت، سنت، راس، ران، کنار، ناکس، کارت، راکت، کتان، راست، ساتن، سران، استر، تراس، تکان، ساکت، تارک، تانک، کاتر، ساتر، کرات، انتر، کنسرت، ترانس، سکنات
۲۳۰- رگه، فره، نان، نفر، گره، ریگ، نهر، فین، فنا، ننگ، نگرانی، رنگینه، اهنگری، فرنگ، نهان، رینگ، نهار، نفیر، هنری، رنگی، نگار، گاهی، گهری، گیره، گیاه، اهنی، راهی، ناگه، فینه، رفاه، گرانی، افرین، نفرین، نگران، اهنگر، انفیه، نیرنگ
۲۳۱- یکهو، شاکی، اهکی، کاشه، کاوه، شیوا، کوشا، یواش، کوهی، شوکه، کاوش، کاشی، اشو، ایه، هوش، هوا، اهک، شاه، کیا، یکه، شوک، اکو، ویشکا، کاهشی
۲۳۲- تماشاگر، ترام، گامت، گرما، ترشا، اشام، رامش، تارا، گاما، گام، ارم، گرم، ماش، مرگ، مگا، امر، گشت، ترم، اما، مشگ، شار، تار، متر، تشر، تماشا، امارت
۲۳۳- بدویت، دوستی، یبوست، دست، سیب، بست، سوی، چوب، دیو، چست، بوت، چیت، بود، سبو، سید، چسی، دوس، بید، دیس، بوس، بیست، دیوس، دوست، دبیت، توسی، چوبی
۲۳۴- اتوسا، خواست، سوختن، سونات، استون، ناسوت، سخاوت، سنوات، توانا، ستوان، اوانس، اوستا، تخس، اوا، اتو، تاس، سنت، ختن، خون، اخت، سان، سخت، اوت، سنا، وات، خست، انس، نوا، اخوت، اسان، ستون، نخست، وانت، توسن، نخوت، اتان
۲۳۵- دما، انا، اما، نرم، منا، نار، درا، ماد، ادا، امن، نمد، مرد، مدرن، امدن، رمان، نادر، نراد، مانا، دامن، ندار، دران، انان، انار، اماد، درنا، نماد، نمدار، ماندن، نادار، ارمان، امادن، دامان
۲۳۶- هست، افت، مست، فته، اوت، وات، سوم، مفت، سهو، سها، هما، فام، امت، ماه، وسه، تاس، فوم، سمت، مات، سفت، تفاهم، سفاهت، ماهوت، توهم، سهوا، توام، فتوا، همسو، تاسف، ماوس، همتا، هاتف
۲۳۷- شهیاد، پاشنه، پیشان، دهانی، اینده، شنیده، شاهین، پیش، دهن، پیه، اید، اند، پای، یاد، نای، ایه، پند، پیشانه، پاینده، پاشیدن، ناشی، دهان، دانش، شاهد، هندی، دشنه، پهنی، شدنی، نهاد، پیدا، دایه
۲۳۸- یگان، دیون، هیوا، داین، نادی، ناوی، گویا، دانگ، اهنی، وادی، دوان، دهان، ایده، نگین، گواه، گاهی، گونی، نهان، گیوه، نوید، دوگانه، نهادین، وانگهی، دیوانه، ادویه، نهانی، اندوه، گواهی، دیگان، نواده، نهادی، یگانه
۲۳۹- لیان، تسلا، ساتن، پلاس، لیست، استن، تپلی، نایل، پستی، ایست، پالس، تیان، لنتی، سانت، پیست، لسان، تنیس، پاتیل، سپنتا، تناسل، سیلان، اتیلن، پستان، سانتی، سالنی، تیپ، لای، سال، نیل، انس، نسل، اپل، سیا، پاس، تپل
۲۴۰- رامی، نرمی، رویا، میرا، امری، یارو، رومی، مینا، ماری، رمان، راوی، نوار، نمور، مایو، مونا، روان، نیرو، منور، ورنی، امین، نیمرو، مویین، رامنی، ویران، ایمنی، مویان، نامور، مانور، مین، یمن، این، نور، نیم، امر، نرم، رای
۲۴۱- نفری، نرمی، منفی، ایام، امری، ایار، انار، اریا، ایما، امنا، انان، نیما، نامی، یارا، ایمن، ارام، نفیر، نمین، فرم، ایا، نای، نام، نفی، منا، یار، فام، اما، فنی، مفر، نیم، ارمان، نفرین، اماری، مافیا، ایران، فرمان
۲۴۲- ترد، خمر، تخم، خار، دار، گرد، مرد، گتر، زرد، امر، خرم، اخر، مگا، رزم، رمز، متر، دخت، امد، راد، خزر، گراد، تزار، گرما، خاتم، مخدر، اخگر، مادر، زمرد، زمخت، خدمت، دمار، اختر، خمار، ختام، مرتد، خرما، دختر، تمرد
۲۴۳- نیت، منو، یون، نوع، ویم، موت، منت، منی، تیم، نمو، متن، نوت، منع، موی، یوم، معین، معنی، متون، متین، تیمم، نعیم، مومن، تنوع، مینو، عیون، عمومی، میمنت، معونت، میمون، ممتنع، ممنوع
۲۴۴- مایه، مینا، دهان، هندی، داین، دایم، امین، اهنی، دنیا، همین، اینه، میهن، نیام، میان، دمنه، منان، ایده، نامی، ماهی، نیما، هدی، نیا، یمن، نهم، دین، نما، مهد، نای، امد، اند، نامیدن، نیامدن، ماندنی، نماینده، همانندی، نهانی، دامنه، میانه، اهنین، منادی، میدان
۲۴۵- ندار، هنری، انار، دیار، راهی، اینه، دایر، رندی، هادی، ایار، دارا، درنا، یارد، نرده، هرای، اردی، داین، اهنی، ناهی، ارده، اری، اره، انی، دیه، اهن، یاد، نهی، رها، ردا، نهر، نداری، اداری، دایره، اینده، هدایا، نادار، دینار، ناهید، نهادی، نادیا، ناهار، رانده
۲۴۶- گرا، ناو، اری، ترن، ایت، نای، ریو، نیا، تار، ران، گتر، انی، وین، اتو، اوت، ارگ، ویر، رنگ، این، گاو، واگن، نیرو، گوری، یاور، اورت، تینر، رینگ، یوگا، تنور، توان، روان، رویت، رانت، رویا، تینا، نگار، تگری، رایت، اونگ، گیرا، تناور، روتین، روانی، گریان، گونیا، واگیر
۲۴۷- نیاز، نازی، بینا، زیبا، بانک، انان، ایاز، زبان، نازک، بانی، ابان، زیان، کنیز، نایب، نازا، اینک، نابینا، بازیکن، نیاکان، زنک، ابی، بیک، باک، کان، نبی، انی، زین، نیا، ناب، بین، نای، بنا، بکن، کین، زبانی، بنیان، بانکی
۲۴۸- شاسی، نبشی، شبان، بسان، باشد، اشیب، بدنی، دیبا، شدنی، ناشی، شانس، نادی، اسیب، نایب، دیشب، نشیب، بینا، اسید، شناس، دنیا، شاب، نسب، اشد، شدن، نیش، شان، سیا، سبد، شاد، بند، اید، نبی، اسب، شنا، بیش، سنی، بید، سند
۲۴۹- نیما، امین، نوید، دوار، نوار، دامی، نمور، ندار، منان، نارو، اندرون، نیامدن، ماندنی، نامیدن، رادیوم، دورانی، نورانی، نامردی، ماندن، رمیدن، اروند، موارد، مانند، نوادر، نمدار، نامور، اوردن، ریوند، موردی، میدان، دوران، رادون، نارون، مادون، مردنی، رویان
۲۵۰- شادمانی، شیمیدان، دامان، ماشین، میانی، شایان، ایمنی، دشنام، دشمنی، میدان، میشین، اندام، مداین، ایشان، نیایش، امانی، دینام، اشنا، دایم، امین، نادم، دامن، منشا، میشن، نادی، ایما، ایین، ندیم، شیاد، دایی، ایمن، میان، مینا، شدنی، دنیا، دیمی، دینی، یادمان
۲۵۱- امد، دار، ادا، دیم، دمی، مرد، ویر، رای، مدر، دور، یاور، موید، دیار، رومی، درام، ایدا، ایما، دوما، امور، یارد، اردو، ورید، ایار، اماد، دریا، وارد، امری، مایو، دارو، وایر، اماری، مودار، ماورا، دیوار، موردی، اداری، اوراد، رادیو، مدارا، اوامر، امیدوار
۲۵۲- مهیا، نادم، نامه، نیما، میهن، ایمن، نامی، همای، انان، امین، همان، ایده، مدنی، امنه، نیمه، نمین، دانا، نهان، امدن، ایام، هدایا، اهنین، دامنه، دامان، دهانی، میانه، امانی، میدان، اماده، ناهید، مداین، مدینه، ایمان، ندیمه، نادیا، همانندی، نماینده، نمایان، ماننده، ماندنی، همانند، اناهید
۲۵۳- انی، دیم، بیا، این، نیا، نرم، دمی، بند، ندا، ربا، بندر، امیر، نادر، راند، رامی، رادی، یارد، درام، دیار، نامی، امری، باری، رمان، ماری، درنا، مردی، دامی، بانی، نادم، مراد، مداین، مرداب، بنادر، بندری، مبادی، مردنی، نامرد، دربان، نمدار، ارمنی، رمیدن، دینار، ربانی، میراب، بریان، بدنامی، درمانی
۲۵۴- هندی، دایه، دیون، یکهو، اهنی، هیوا، داین، دکان، کادو، ایده، اندک، نوید، کیان، یهود، یاوه، دیدن، دیود، واکه، کینه، ودکا، ناو، کاه، دوک، ندا، ایه، هند، نهی، دکه، اهن، وین، انی، کدو، نیا، این، دهن، ودا، کیا، یون، نای، نوا، نهادی، نواده، کیوان، دونده، کودنی، دیوان، دویدن، داودی، اندوه، کیهان
۲۵۵- ترس، دار، ارس، دست، راد، راس، سرد، تند، نار، رسد، ندا، اتر، تار، درس، رست، ارد، ترد، ترن، دسر، ران، اراستن، استناد، داستان، دارا، ساتن، انتر، راسن، نادر، درنا، سرند، ستار، راست، اتان، نراد، ندرت، استر، درست، سران، ستاد، رستن، اندر، سانت، سرنا، ستردن، اسارت، نارسا، راستا، دستار

زنگ دوم

۱- مالش، شامل، ماش، شما، اشل، لام، شال
۲- زیور، روزی، وزیر، روی، زری، یوز، ویر
۳- سبو، بوم، سوم، بوس، مسح، حسب، محبوس، محسوب
۴- دری، راد، اری، یار، ارد، درا، دیر، دریا، اردی، دایر
۵- امت، سمت، اسم، سما، مات، اتم، تاس، تماس، ماست
۶- باقر، بارق، قاب، ابر، برا، برق، ربا، بار
۷- کارد، راکد، کادر، درک، کار، درا، دار، راک
۸- قاب، قبا، قلب، یال، بقا، لقب، قلبا، ابلق، قبلا، قلاب
۹- تمر، حتم، حرم، رحم، ترحم، حرمت، رحمت
۱۰- حاصل، صالح، اصلح، صلح، حال
۱۱- کاشف، شکاف، کفاش، فاش، کفش، کاش، شفا
۱۲- مونا، وانت، منات، توان، متان، نمو، امن، مات، وات، منت، اتو، نما، موت، اتم
۱۳- ایل، بلا، طیب، بلی، بیل، بال، طلا، لای، طبل، طلاب، لابی، طبال
۱۴- ریش، رای، عرش، ریا، شیر، شار، اری، عار، شایع، عاری، شعرا، راعی، شرعا، شاعر
۱۵- بایر، برای، اخری، برخی، باری، ابری، بخار، خراب، اخر، ریا، برا، رای، ابر، بار، بیخ، بیا
۱۶- زین، نیز، زید، زنگ، دیگ، زندگی، گزیدن
۱۷- قیه، قیف، ایه، قاف، افقی، فایق، قیافه
۱۸- مات، مام، اما، امت، اتم، امام، ماما، ماتم، امامت، تماما
۱۹- اکران، ناکار، انکار، رکن، ارا، نار، راک، ران، کران، کارا
۲۰- افت، فیل، یال، اتی، الت، لیف، ایت، ایل، لات، لای، فایل، تفال، تالیف
۲۱- والی، ویلا، اولی، تاویل، توالی، اول، ولی، الت، اتی، ایل، لات، یال، ولت، لای
۲۲- تارک، رایت، کاری، کایت، تیرک، ترکی، یکتا، کاتر، اتر، کار، تاک، یار، تار، اری، ریا، رای، تریاک
۲۳- خسارت، استخر، ارس، خست، تاس، اخت، خرت، اتر، خرس، رسا، سخت، خار، اخرت، راسخ، راست، تراس، ترسا
۲۴- وقتی، موقت، قیمت، مقوی، تقوی، تیم، قوی، میت، یوم، موی، قوم، وقت، ویم، تقویم، موقتی
۲۵- برون، بانو، انبر، نارو، باور، نواب، روان، نوار، ابر، نرو، ناب، راب، ورا، برا، ران، ناو، وان، نار، بارون
۲۶- ودا، دیو، دور، اید، ارد، روا، یار، رای، داو، دار، ویار، دایر، دیار، دوار، دوری، دارو، ورید، راوی، دریا، رادی، دیوار، داوری
۲۷- تخصیص، تخصصی، تخم، ختم، میخ، خصم، میت، ختمی
۲۸- گیشه، گزنه، زنگی، گزینش، گشنیز، زنگ، نیش، نهی، گهی، زهی، گزش
۲۹- موت، محک، حتم، توک، حوت، مکتوم، حکومت، محتوم، محکم
۳۰- سیاست، تاسیس، ساحت، حساس، حیات، سستی، سایت، حتی، یاس، سست، حسی، حیا
۳۱- ماه، بیا، بام، ابی، اهم، همای، ماهی، مذهب، مایه، بیمه، مهیا، مذهبی
۳۲- سالم، لسان، سلام، منال، مامن، مسلم، انس، امل، سنا، ملس، مسن، نما، سما، امن، نسل
۳۳- محرم، محشر، مرحم، مرحوم، محروم، محشور، حرم، حشو، شور، شرم، حشم، شمر، موش، حور، روش
۳۴- همتا، توبا، تابه، وهاب، ابهت، بوته، ماه، هما، وام، اهو، مته، بوت، اتم، بوم، اهم، موت، باتوم، مهتاب
۳۵- رام، دام، مفر، اره، درا، دهم، ماد، فار، دمر، فام، درام، رفاه، مهار، مرده، مرفه، درهم، مفاد، فردا، مادر، اهرم
۳۶- موبد، مودب، مطرب، مورد، مبرد، مرطوب، مطرود، بود، طور، بوم، ورم، مرد، دبر، ربط، مدر، بور، بدو، طرد
۳۷- مقتدا، مقتدر، راد، مدر، راد، مرد، امت، قدم، درا، تار، تام، امد، قدرت، تقدم، قمار، قدمت، دمار، تمرد، مقدر، مادر، مرقد
۳۸- تربد، تبرا، دارت، ربات، عتاب، عادت، ابتر، بعدا، تدبر، عابد، برا، ربع، عبد، ارد، بعد، اتر، عبا، تاب، ابد، تبع، عبادت
۳۹- اجر، بار، اوج، ارم، رام، وام، جار، جور، جبر، برج، مجرب، ابجو، مواج، مربا، واجب، مجرا، اجور، بارم، جارو، جبرا، جوراب، ماجور، مجاور
۴۰- نام، اتو، مات، نوا، نمو، امت، عمو، اعم، موت، عام، معاون، مانتو، مناعت، تعاون، متنوع، مانع، نعمت، توام، نوعا، توان، تمنا، متاع، منات
۴۱- عمد، متل، ماد، مدل، امد، دعا، الم، اعم، الت، علا، علام، متاع، مدعا، عماد، املت، ملات، عامل، دلتا، معلا، عمدا، معدل، عامد، عادل، مالت، تعمدا، عمدتا، تعادل، معتاد
۴۲- ریا، دیر، بیر، بدر، بتا، ابد، برد، رای، دبر، بار، ارد، راب، ترد، ربا، باتری، تدبیر، بیدار، ابدیت، درایت، ردیاب، باری، بادی، ابتر، بایر، ابری، بایت، دبیت، یارد، باید، بیات، تربد، ادیت
۴۳- ترم، اتو، ذات، کور، مکر، راک، ارم، کار، کما، وتر، تراکم، متذکر، کروات، ماترک، تومار، مذکور، ذکاوت، ماکت، تکرو، کروم، راکت، امور، اکرم، تورم، توام، مروت
۴۴- ناشور، هنرجو، جانور، جوانه، جواهر، جوشان، ناجور، جاه، شاه، نشا، هوش، اهو، نور، ران، وجه، روش، شور، جان، هجو، رهن، نهار، جوان، جوهر، شوره، رانش، ورجه، رنجش، رواج، رشوه، نجوا، نجار، نارو، شاره
۴۵- سفر، رست، تپش، پتر، سفت، پرس، شفا، رشت، فرا، راس، پاس، پسر، ترس، شتر، شرف، فار، تاس، فرش، سرا، ارش، تشرف، تراس، ساتر، ترسا، تراش، تاسف، پارس، افسر، شارپ، ارتش، پسرفت، سفارش، شرافت
۴۶- الگو، والی، وادی، ولید، گویا، دلگی، گودی، گاوی، لگد، گال، گلو، ولی، گاو، گود، دول، گول، داو، لیگ، گودال، لودگی، دیالوگ
۴۷- یارانه، رایانه، اینه، نهار، هنری، راهی، انار، ایار، اهنی، ریه، رای، یار، نهر، نیا، رهی، انا، ایا، نهی، انی، هنر، هار
۴۸- لقا، اله، لقب، قله، قبا، مبل، بها، قبل، هما، ماه، مقاله، قباله، مقابل، ملاقه، مهبل، ملقب، ابله، قبلا، باله، ابلق، قلمه، قبله، لقمه، قامه
۴۹- مدنی، ایمن، نامی، دایم، نیما، مادی، منان، نیام، میان، امین، دامی، نادم، ادمی، داین، نامیدن، نیامدن، اند، نما، منا، دمی، دین، نمد، دیم، یمن، انی، ادم، ماندن
۵۰- وام، منا، مین، یوز، وان، ویم، واز، وزن، موی، زین، یوم، امن، نیا، زونا، زیان، زمان، مینا، وزین، موزی، میان، مزون، زمین، نیاز، نازی، مزین، اموی، مویز، موازین، مایونز، موازی
۵۱- برا، تیر، برک، ابر، راب، بار، کیا، اری، بیر، راک، یکتا، تکبر، تبرا، ابری، تبرک، تبار، کتبا، ربات، رکاب، بیات، اکبر، باری، ابتر، تبری، تایر، باریک، تریاک، ترکیب، کتیرا، بیکار، اکتبر، تاریک، کتابی
۵۲- دلتا، دهات، ادله، گاله، تسلا، هست، الت، گسل، اتل، لاس، گدا، گاه، داس، سهل، اسد، گلدسته
۵۳- پاتختی، هپاتیت، هیات، تایپ، اخته، خایه، تخته، اخت، ایت، ایه، اتی، تات، پات، پخت، پای، اپه
۵۴- نول، اول، وان، ایل، یون، واق، یال، ننو، نقی، نوا، نایلون، قانونی، ویلا، نوین، والی، قویا، اولی، لیان، قالی، ناقل، لیوان، قلیان، اولین
۵۵- امر، عین، عار، ریا، نار، ران، ممر، اری، این، مری، میرا، ایمن، نیما، عمار، مانع، مامن، عیار، عامی، نامی، ماری، معمار، میعان، عمران، مرامی
۵۶- دیم، امت، اید، دقت، متد، مدت، ماد، یاد، مات، قیم، مقید، قدمت، قدیم، مقدم، قامت، ادیت، ایتم، اتمی، تایم، دایم، مقامی، مقتدا، قیامت، میقات
۵۷- عارض، امار، ارضا، تارا، امضا، تعرض، معرض، اعضا، رضا، اتر، تار، تمر، امت، مضر، عمر، عرض، متعرض، معارض، تعارض، مضارع، تمارض، عمارت، مراتع، مراعات
۵۸- منا، نام، صحه، ناب، نما، هما، صنم، صبح، ماه، صبا، بهنام، محصنه، مناصب، مصاحب، همان، صاحب، بانه، نامه، مباح، محصن، منصب، انبه، منها
۵۹- تام، ماه، تهی، جاه، امت، مته، مام، ایه، تاج، هاج، ایتم، اتیه، جهات، تایم، تیمم، ماتم، اتمی، مهیج، جامه، همای، تهاجمی، متهاجم، تهاجم، مهتاج، ماهیت
۶۰- مقارن، مرارت، تقارن، قامت، تمنا، قمار، رانت، رمان، مقرر، قرار، قران، مقررات، متقارن، مار، امر، رمق، نار، نام، اتر، رام، نقر، ارم، رقم، قرن، امت، متر
۶۱- اوار، اورد، دارا، اورت، دوار، صورت، تارا، دارت، تصور، وارد، اوا، وتر، تور، صدا، تار، صوت، ارد، دوا، ورد، درا، ارادت، تودار، دوتار، ادوار، اوراد
۶۲- ولت، هوا، هول، اهل، وحی، یال، حوا، هتل، لهو، اله، توله، ویلا، حالی، اتیه، تاهل، لایه، حیات، تاول، اهلی، حوله، تلویحا، لاهوتی، اهلیت، حوالی، ولایت، حلاوت، تاویل
۶۳- جهات، جمعه، جامع، جمعا، جرات، مهتر، عمار، ترمه، اجرت، ماهر، مهار، هجرت، تجار، هرم، هما، هار، تار، عاج، جره، مار، رجه، عمر، ارم، مراجعه، مراجعت، ترجمه، جماعت، مهاجر، مراجع، جامعه
۶۴- بیل، لعن، عدل، بلا، بدل، بدن، دال، اید، الی، بلی، بعید، بعدا، لابد، عینا، عاید، بدنی، بالن، نایل، ادیب، عناد، یلدا، لادن، عابد، باید، بدلی، عادل، عبدی، باند، بندیل، دنبال، بنیاد، بالین
۶۵- افات، ربات، تبرا، تارا، عابر، عبرت، ابتر، تبار، ابار، اعتاب، تعارف، افترا، عبارت، اتباع، افتاب، فار، ابر، تبع، ارا، تبر، افت، بتا، رعب، ربع، ربا، فتا، راب، اعتراف
۶۶- تیم، کشت، اتش، یال، تشک، متل، تکی، شماتیک، متلاشی، شکلاتی، مالکی، شمالی، ملکیت، کلامی، شیلات، تملیک، شمایل، مالشی، متشکل، ملیکا، شالی، اشتی، شکیل، کلیت، الکی، شکمی، کلاش، شاتل، ماکت، الیم، مالش، کشتی
۶۷- دکترا، تبادر، بارکد، براده، اکتبر، بتکده، بارده، باکره، کاتب، رتبه، درکه، بهار، کتبا، باده، ابهت، اکبر، تبرک، اردک، راکت، تکاب، ترکه، تدبر، کارت، تربد، تکبر، ربات، راکد، برکه، ترک، بهر، کرد، باد، کبد، کره، ادب، اتر
۶۸- ندا، ارد، هود، اره، هار، داو، نوا، اهو، پره، پرو، دپو، اپه، پود، رده، اورد، روده، پارو، هاپو، نورد، نهار، پناه، دران، داور، پوره، ندار، رنده، دوره، پرند، نوپا، پنداره، پروانه، پدرانه، وارده، رانده، اوردن، نواده، اندوه، پوران
۶۹- نما، متد، دست، متن، اند، انا، سما، نام، تاس، سان، نمد، ادا، منا، سامان، ادامس، امانت، سادات، استان، اسمان، منادا، دامان، اندام، استاد، نماد، ستاد، مسند، سانت، منات، تمدن، دامن، نادم، تمنا، متان، اسان، تماس، امدن، داستان
۷۰- تعلم، فیلم، مایع، فعلا، معاف، فلات، فعال، اعلی، عامل، لامع، ملات، علمی، افعی، متال، مایل، اعلم، متعال، عملیات، فعالیت، تعالیم، تعاملی، اتم، اتل، علف، لام، الف، لای، عفت، لیف، یال، تیم، علایم، تعالی، فامیل، تمایل، متعال، معافی
۷۱- مانی، بندر، منیر، نادم، امین، دیبا، مرید، باند، مبنی، میان، مبدا، نرمی، نادر، بادی، بینا، باید، دران، نبرد، مردابی، براندی، بدنامی، میانبر، دربانی، بیدار، رامبد، بریان، مبادی، بنیاد، ردیاب، نمدار، بریدن، برامد، میدان، مردنی
۷۲- دری، داد، دیر، دال، ارگ، یار، درد، ارد، لگد، اگر، ریل، رای، دادیار، یادگار، دلداری، اردی، دلار، ریال، ددری، لاری، ایار، دریا، دارا، اریا، دایر، گیرا، یلدا، گردی، دیار، رالی، دیدار، گلدار
۷۳- سیر، درا، دسر، رست، سدر، اسد، سست، ایت، سید، سیس، دستیار، ریاست، سیاست، راستی، سرسری، درستی، سردست، تاسیس، سرایت، سیادت، دیار، اسید، اردی، رایت، تاسر، ستاد، ستار، یاسر، اسیر، سستی، سرراست، سردستی، سرداری
۷۴- امین، متان، قیمت، یتیم، قنات، ضمنی، یقین، قاضی، نیام، مینا، تیان، ضمنا، مقنی، ماضی، منات، مات، ایت، نقی، امت، قیم، منت، نای، انی، قضا، امن، متن، منا، یقینا، قیامت، میانی، تامین، مقتضی، مقتضا، امنیت، تناقض، تضمینی
۷۵- ایه، بیت، بتن، سها، مست، بنه، بهت، مات، امت، مسن، بیان، بنیه، تبسم، تاسی، اتمی، سینه، سانت، باسن، امیب، اتیه، نسیه، بیات، ایمن، نیام، ایست، ابهت، تمنا، نایب، مهسا، سنتی، بایست، تسمیه، ابستن، نمایه، سینما، مهتاب، تنبیه، منتسب، سیمان، تباهی، سانتی، امینه، تبانی، نسبتا
۷۶- شیخ، دخو، خیش، بین، نشو، خوب، یون، خدو، شدن، دیش، خویش، دیشب، شدنی، نبشی، نبوی، بودن، خودن، نخود، نوید، بخشی، شبیخون، بخشیدن، خودبین، بخشودنی
۷۷- هالو، لاخه، ادله، خامه، کامل، دلاک، دوما، ملوک، هلاک، مدال، دکمه، داخل، ادمک، اخمو، کلام، کلاهخود، خودکامه، ماخ، امل، هما، دهک، الو، اول، کمد، الم، دمل، مخل، مداخله، دلخواه
۷۸- ماد، کلک، ملک، یدک، یاد، ملا، ایل، کام، کال، امد، اکادمی، کاملیا، مالکی، اکیدا، کیلکا، کاملا، املاک، میلاد، امید، ملاک، کمیک، اماد، دامی، کلام، دایم، کمال، الیم، اکید، مایل، کمدی، کدام، دیلم
۷۹- ناراحت، انتحار، حتی، نور، وات، نار، حور، حیا، اری، ایت، حنا، وحی، توان، ناوی، تینا، یاور، اریا، روان، ورنی، حیرت، رویت، حیات، رایت، یارا، حیوان، ناروا، روتین، حواری، تنویر، تناور، تاوان، روانی، ایران
۸۰- ودا، امد، دما، ابد، راد، مدر، نوا، امر، بوم، بدن، مودب، نراد، موبر، اندر، باور، بدون، مراد، برنا، ندار، دوار، نمودار، نوامبر، دورنما، نابود، مودار، نامور، روبان، بدنام، بودار، درمان، بارون، مانور، دوران، مرداب، برامد، مادون، اوردن، موارد
۸۱- هوا، راه، وام، هار، روا، نمو، هرم، نما، اوا، رهن، ماهور، اواره، نامور، هموار، مناره، ماهان، مانور، ناهار، اهرام، اوامر، ماوا، اهرم، نرمه، نامه، نارو، مهار، امور، نمور، امنه، امار، همواره، امرانه، مهرانه
۸۲- ابهت، انبه، نایب، بیان، ابان، تنها، نهیب، بانه، بایا، بتنی، نبی، نیت، ابا، بتا، اتی، بنه، تاب، انا، ایا، ناب، انتهایی، بینهایت، نایاب، ابیات، تبانی، انبیا، ابنیه، تبیین، ابتنی، بهتان، انتها، نهایی
۸۳- دوس، دیر، سوی، خود، سدر، رند، نرو، وین، نود، خدو، خریدن، ویروس، درونی، سریدن، سرخود، سرودن، خوردن، سخنور، رسیدن، خودنویس، خونسردی، رونویس، خوردنی، خورسند، رسوخ، روند، نورد، خرید، خورد، ریدن، خونی، ورنی، دوری، ورود
۸۴- نوه، تند، نوت، نان، وان، ختن، دون، دوا، ننه، دخت، نواخته، خوانده، تنخواه، اخته، دهات، ناخن، هوتن، نهان، ناتو، هندو، نخوت، ختنه، نانو، اتود، تنها، خنده، دوان، انتن، اندوختن، اندوخته، نواده، خاتون
۸۵- انا، پری، کیپ، گیر، یار، نای، پکر، ریا، گرا، کپر، پایان، پیکار، پاگیر، ناکار، گریان، پارگی، یکرنگ، ارکان، ارگان، اکران، پارکینگ، ارگانیک، رینگ، یارا، گاری، کران، پایا، اپرا، پارک، پریا، نگار، پاکن، گیرا
۸۶- ارگ، گیس، یاس، اری، فرت، تاس، تار، رای، ریگ، گتر، راستی، تفسیر، فراری، رفتگر، سرایت، ریاست، تیررس، رفتار، تاسف، رایت، سایر، سفتی، ترسا، تاسی، سایت، گستر، رستی، راست، تاری، تسری، ستار، تراس، گرفتار، تفاسیر، رستگار
۸۷- متل، بقا، بلا، قلم، سال، اتم، قلب، امت، سام، تام، لاما، قاسم، اقلا، بقال، تسلا، تالم، سمبل، قالب، مبال، ابلق، قلبا، تقبل، مالا، سماق، قامت، مسابقات، استقبال، مبالات، اقتباس، التماس، سابقا، اسلام، امسال، اقامت، القاب، الماس
۸۸- شیار، تاری، افشا، ریخت، شیفت، ایار، ارتش، رایت، اخرت، فراش، تارا، فشار، خشتی، خیار، خفاش، ریش، شاخ، یار، تیر، شیر، خیت، تشر، شفت، خیش، خشت، تاخیر، اشرفی، افترا، ارایش، اخیرا، اشارت، تاریخ، ارشیا، تشریف، فراخی، افشاری، خرافات
۸۹- رای، راب، نیا، ریز، نبی، ابا، انا، نیز، برا، ربا، ارزیاب، ایرانی، بارانی، ارزانی، زیربنا، انبار، ابزار، ارزان، ربانی، زبانی، زیرین، برانی، نایاب، باران، انبیا، یارا، رزین، زرین، نازا، برای، نایب، باری، برزن، انار، زبان، انبر، اریب، یاری
۹۰- ریش، راه، شنا، اشو، رهی، رهن، شیر، نرو، نهر، هور، شیرین، انوشه، روایی، ایینه، شریان، شاهین، شناور، ناشور، رویین، اروین، شیار، شوهر، هرای، یواش، یاور، شهیر، هیوا، ریشو، شیوا، شیون، روان، یارو، شیوه، شوره، راوی، ویرانه، هشیاری، هوشیار
۹۱- میت، ایت، مال، اتی، تاس، علا، سام، ملی، متال، سالم، ایات، اسیا، ملات، اتمی، عالی، ایام، تایم، عیال، استیلا، متعالی، التماس، عملیات، سلامتی، مالیات، التیام، اسلام، علامت، ایالت، علایم، اعتلا، تالیم، استیل، سلامت، اعمال، تسلیم، اسامی، تعالی، تمایل
۹۲- سدر، سرد، کلی، اید، ساک، کال، دکل، لرت، رسل، لاک، یکراست، ارتدکس، استریل، ستاد، دیسک، الکی، لیدر، دیار، دستی، دریل، یکدل، درسی، دیتا، اسید، ایست، درست، کارت، یکتا، کاسد، راکت، دریا، دایر، راست، دستار، رسالت، رسایل، کسادی، اسکلت، تاکسی، دکتری، ریاست، استیل، کیاست
۹۳- باند، درنا، برین، اریب، بندر، دریا، ادبی، ندار، باید، اردی، نان، گدا، ابر، برگ، نبی، ندا، دین، بیر، رانندگی، بارندگی، برایند، اردنگی، بیدرنگ، انگبین، گریبان، بادگیر، نگرانی، برندگی، گردان، رگبند، بندری، ردیاب، ابدنگ، دینار، بیدار، گنبدی، راگبی، نداری، رنگین، اردنگ
۹۴- دوباره، نمودار، بارنده، برنامه، رهنمود، مراوده، مهربان، منبر، بردن، بارم، دوره، روده، ارده، داور، انبر، درنا، ابرو، ماده، منها، هاون، نمره، دوان، مرده، نمور، دوام، باور، مردن، نامبرده، مودبانه، مدبرانه، ناوبر، مودار، باهنر، برهما، دربان، بدنام، مرهون، نمدار، نواده، درمان، نامرد، دوران، بهمان
۹۵- ریمل، الکی، نایل، نیما، تالم، کانی، ملات، تکان، مایل، نیام، مانی، تیرک، ماکت، املت، لینک، کران، منال، تارم، کمال، الیم، کراتین، مالکیت، متالیک، منکرات، میترال، تامین، نیمکت، انتیک، المنت، تمایل، تیمار، کارتن، تکامل، کتمان، کتیرا، ملیکا، تملیک، نرمال، متریک، ارمنی، تمرین، اتیلن، تراکم، کارتل، ترکمن
۹۶- راوی، ایین، نیرو، ریتم، یارو، توان، منتر، مینا، یاور، اموی، تمرینی، ویترای، ویرانی، رونمایی، مانیتور، مینیاتور، امنیت، روایت، تیمار، تنوری، مویان، ایمنی، میترا، تمرین
۹۷- زیانبار، بازرگان، بازنگری، ارزانی، بازاری، گریزان، ناگزیر، بازیگر، رایگان، زیربنا، بیانگر، زیرا، انار، برین، بیان، زاری، ارزن، ابزی، نزار، بیرگ، ابار، بیرنگ، ربانی، بیزار، نیزار، راگبی، بریان، بزرگی، زنگار، ازگار، ابزار
۹۸- کاری، متون، ریتم، یکان، کوری، ترنم، کنار، نوار، رومی، ترکی، ارمنی، راکون، نیمرو، ویران، انتیک، تمکین، متروک، میکرو، تکوین، روتین، کوران، اورکت، تکریم، تونیک، نیمکت، تنوری، رویان، تومار، کرامت، اکتور، مانیتور، کامیونت، کارتونی، کراتین، کرواتی، متواری، کارتون، کروماتین
۹۹- دامنه، نمایه، هامون، رهنما، ویران، میدان، ماهور، رادون، دایره، امنیه، رمیدن، مهران، نداری، ارمنی، نامور، ادینه، داوری، هارون، درمان، مانور، نماد، درام، اموی، نامه، راهی، موید، میان، اهنی، دران، واهی، هارمونی، موریانه، میاندوره، درونمایه، دیوانه، درمانی، اهریمن، نمودار، دوراهی، نامردی، رهنمود
۱۰۰- بنام، بهمن، منتر، امنه، ماکت، کبره، ماهر، نرمه، کرات، ترنم، ابتر، کارت، تبرا، نبات، مهتر، کتبا، همتا، ربات، کاتر، تبار، برهان، کتمان، مهارت، متنبه، تهران، اهنبر، کرامت، بهمان، باکره، کناره، بهرام، ترکمن، هکتار، مرتبا، تراکم، برهمن، رهنما، مراتب، مرتکب، بکارت، مبتکرانه، متکبرانه، منکرات، مرکبات

آپدیت پاسخ های بازی “زنگ تفریح ۱٫۲”

زنگ سوم

۱- برنج، برج، جبر، جنب
۲- شتره، رشته، تره، هشت، رشت، تشر
۳- زیان، نازی، این، نای، ناز، نیا، انی
۴- گهر، بره، رگه، برگ، گبه، برگه، گربه
۵- رام، ابر، ارم، برم، امر، راب، بارم، مبرا
۶- لایق، قایل، قیل، ایل، الی، قال
۷- فار، اری، یار، ارا، فرا، ایار، افرا
۸- رنگ، رند، دنگ، دگر، گند، درنگ، گردن
۹- کتبا، کتاب، تکاب، تاب، بتا، کتب
۱۰- حفر، فرح، حرف، حرفه، حفره
۱۱- هدا، ندا، دهن، هند، دانه، نهاد، دهان
۱۲- هراز، هزار، ازهر، اره، زار، زهر، هار، راه
۱۳- تراش، ارتش، اتش، ترش، اتر، تار، شتر، ارش
۱۴- تقدم، مقدس، قدمت، قسم، قدم، دقت، متد، مدت، دمق
۱۵- جود، دوا، واج، اوج، داو، واجد، جادو، جواد
۱۶- بلد، بید، بدل، بدی، بلی، زیب، لیز، بدلی، بدیل
۱۷- اشنا، انشا، امان، اشام، شنا، نما، نام، امن، نشا، انا، منش، ماش
۱۸- دام، ماد، نما، نام، ندا، منا، دما، ادم، نادم، دامن، نماد
۱۹- تشر، شرک، شوک، شتر، ترش، روش، توک، وتر، شور، کور، تشکر، شرکت، کشور، ترشک، توشک
۲۰- پادو، دارو، اردو، داور، دوار، اورد، پاور، درا، ردا، درو، دور، ورا، راد، پور، ودا، پدر، دار، داو، روا
۲۱- سال، سها، سهل، هال، سلاح، ساحل، اسلحه
۲۲- عمره، زمره، عزم، عمه، هرز، مرز، هرم، زهر، رزم، مزرعه
۲۳- محو، رحم، جرح، روح، ورم، حور، مروج، محور، محجور، مجروح
۲۴- اتو، لبو، وات، وال، بتا، بوا، الت، وبا، تابلو، بتول، توبا
۲۵- ایا، قضا، اقا، ضیا، اتاق، قضات، قاضی، ایات، قضایا، تقاضا
۲۶- ماد، اما، ادا، ادب، ابا، دام، بادام، مبادا، ابدا، مبدا، اداب
۲۷- پارچ، پاره، چهار، چرا، چار، اره، اپه، چپر، هار، چاپ، چاه
۲۸- انی، ایل، یال، لای، نای، این، قایل، نقلی، ناقل، قالی، قلیان، نقالی
۲۹- ایمن، نامی، مانی، میان، نیما، سامی، نسیم، سیما، سیم، سیا، سنی، انس، اسم، سیمان
۳۰- ترحیم، متحیر، حرمت، حتمی، ترمی، حریم، ریتم، رحیم، ریم، رحم، متر، حتم، تیر
۳۱- وسترن، سترون، سوت، سور، سرو، ترن، ستر، ترس، نوت، ستور، توسن، رستن
۳۲- همت، امت، الم، اهل، مات، لام، هال، تله، هما، متاهل، تالم، تامل، املت، ماله
۳۳- راب، مار، ارم، برا، حرم، برم، بار، ربا، مرحبا، محارب، حمار، مباح، مربا
۳۴- پیر، پرو، روش، پری، ریش، پیش، شیر، یورش، شوری، پیرو، رویش، شیپور، پریوش
۳۵- بیر، برا، اخر، بیخ، یار، ابر، خیر، بخاری، خرابی، اخیر، بخار، ابری، اخری، اریب، برای
۳۶- مصرع، عمار، ماری، امیر، مایع، امری، میرا، عامی، عصا، اری، میر، صرع، ریم، ریا، عار، امر، عام، مار، معیار
۳۷- ریحان، حیران، حرا، رای، حین، یار، حنا، نای، نای، حیا، این
۳۸- راکون، کوران، روان، نارو، نوار، کاور، کران، نار، رکن، کان، نوک، نوا، نور، نکو
۳۹- عمدا، ادعا، عامد، مدعا، اعم، عدم، دما، عاد، ادم، ادا، عمد، دام، عامدا
۴۰- بلغور، مغلوب، غول، مرغ، لبو، بور، غرم، رول، ورم، غرب، مبلغ، مورب، بلوغ، مغول، بلور
۴۱- الت، لاک، کسل، کات، سال، لات، تکل، اتل، تاک، اسکلت، کسالت، ساکت، تلکس، سالک
۴۲- ریاض، عریض، عاری، ارضی، هرای، عرضی، راعی، یار، عرض، رای، ریا، رها، رضی، هری، رضاعی، ضایعه، عرایض
۴۳- اتو، الت، وحی، وال، ولت، اوت، حیا، وات، حوت، حاوی، والی، حایل، تحول، حلوا، حالی، حوالی، ولایت، لوایح، تاویل
۴۴- ضایع، عامی، مایو، موضع، اموی، ماضی، تعویض، تواضع، مواضع، عضویت، تام، اتم، امت، تیم، اتو، وام، عوض، مات، اوت
۴۵- معانی، منابع، مبانی، عنابی، بیا، عین، بام، عام، یمن، بنا، عیب، امن، عبا، نیا، عامی، مبنا، معنی، مینا، مبین، مبنی، مانی، بینا، معین
۴۶- سوت، سیم، سمت، مست، سام، مسی، موی، ویم، اسم، اتو، اتی، تام، تیم، وام، تایم، توسی، ایست، تماس، مستی، توام، اموی، ایتم، سماوی، تساوی
۴۷- مرحبا، محارب، محراب، مطب، بحر، ربا، امر، برا، حرا، بام، طرب، راب، مار، محاط، رباط، طارم، مباح، مبرا، طراح، احمر، مطرب
۴۸- موید، دیتا، متکی، توکا، کایت، اکید، اتود، دوات، تکدی، ادمک، مادی، دایم، امید، کادو، وادی، اید، امد، کوی، موت، اکو، ودا، دیم، امت، دوک، ماد، تدوام، تاکید، تداوم
۴۹- متحقق، یاقوت، حقیقا، میقات، تحقیق، محتوا، وقاحت، احمقی، موقتی، حقیقت، قایق، ایتم، قویا، قوام، حامی، حتما، تحقق، محقق، قاتی، وقیح، حتم، قوی، وات، امت، قوت، موت، حتی
۵۰- کسرا، یاسر، مرسی، سامی، مسیر، کمری، ارمک، رسما، مارک، سیرک، مکار، اسمی، مسری، کرسی، میسر، رام، یار، ارس، کمر، سیم، سمی، مسی، امر، سار، کمی، رسم، راس، سیا، سام، سرا، ساک، سیارک، سیامک
۵۱- نوه، اپل، وال، اول، نوا، پله، اله، اهن، هال، لپه، پانل، نهال، هاپو، پلان، هاون، هالو، اوپن، پناه
۵۲- نخی، خنک، سنی، نیت، خست، تنک، خیت، نسخ، کین، سیخ، سنین، تنیس، کیست، سکنی، کنسی، تسنن، تسکین، سنخیت، تکنسین
۵۳- گنه، ممه، نما، همه، نگه، انگ، گاه، مگا، منا، اهن، همگن، نگاه، ناگه، نامه، امنه، همان، همنام، هنگام، مهمان، گمانه، همگام
۵۴- محکمه، حامله، ممالک، محکم، کلمه، محله، کامل، کمله، ملاک، حاکم، مهمل، کلام، مالک، مکالمه، محاکمه، مکه، کلا، ملک، مام، حال، کما، هما، کام
۵۵- بازار، ابزار، زیراب، یارا، زراب، اریا، زیرا، زاری، ازار، ابار، زایر، بایر، برای، زیب، ابر، ریا، بیا، زیر، راب، ارا، باز، اری، ابا
۵۶- ازن، منع، نام، امن، متن، امت، عام، زنا، نما، مات، زعم، ناز، منتزع، مناعت، امانت، اعتنا، مانع، نازا، متان، نماز، معنا، مانا، نعمت، تمنا
۵۷- شام، اشک، رام، ترم، رشت، راک، رشک، کما، شکر، تمر، کشت، ماش، تارم، شرکت، کمتر، کرات، تارک، ارمک، تمشک، تشکر، راکت، ترکش، ترشک، مارش، کرامت، شراکت، ماترک
۵۸- گتر، اره، دار، درس، گره، دهر، هست، اتر، رگه، رسد، رها، دسر، سها، داس، دستگاه، گسترده، استره، راسته، ستاره، درگاه، تراس، گارد، دارت، سرته، ترسا، ارده، گدار
۵۹- مارش، بارم، ماشی، باری، امیر، بشری، مربا، شمار، امشی، ابری، میرا، ابرش، امشب، امیب، شما، میر، شرم، برش، مری، ریا، ربا، شاب، بیا، ارم، بیمار، شیراب، باریم
۶۰- انی، رای، خیر، بیخ، راب، ربا، بیا، خان، خار، نخی، بینا، خراب، ابان، برای، نایب، ایار، اریا، بایر، اخرا، بران، اخیرا، خاربن، انبیا، برانی، خرابی، بریان، انبار
۶۱- ابنیه، بهایی، ابلهی، نهایی، هابیل، بالن، ابله، بانه، اینه، لبنی، بیان، اهلی، لانه، لابی، بنیه، نیلی، لایی، بانی، ایل، اله، نیا، بله، بال، بلی، بها، نای، لای، لبه
۶۲- پسا، سرا، درا، یاس، رسا، سید، ردا، دیر، اسد، درس، سیا، پاد، پیس، دار، ارد، سیر، پارسی، پادری، پردیس، پاریس، اسید، پدری، دریا، پسری، پیدا، اسیر، سردی، اردی، سایر، دایر
۶۳- وال، اری، امل، یال، مار، لای، لیر، تیر، امر، الی، متوالی، میترال، متواری، تالیم، رویال، توالی، تاویل، تمایل، روایت، تایمر، تلور، مایل، رولت، مالی، روال، رومی، رالی، ریمل، امیر، الیم، متال، امور
۶۴- گروهان، ناوگان، ناگهان، ناگوار، اوا، رهن، هور، گاه، نوا، نان، گهر، اهو، راه، گنه، انگار، واگرا، نانوا، اهنگر، ناگاه، ارگون، نگاره، اورنگ، انوار، هارون، نگون، اهنگ، نهنگ، ناگه، گواه، گناه
۶۵- ربه، ابد، بنه، لار، دبر، اهل، دهل، نرد، بره، رهن، دربان، برهان، براده، رانده، بلندا، دنبال، برنده، بردن، ندار، دلبر، لادن، راهب، بندر، نهاد، بران، برده، نادر، بدنه، هلند، دران، انبه، باده
۶۶- مدهوش، نومید، ندیمه، مدیون، دشمنی، مهشید، همدوش، شومینه، شوینده، هوشمند، دیون، مویه، شهود، شنود، مدون، مدنی، مهین، مهوش، مینو، شهید، مونه، شومن، منهی، موهن، دشنه، یوم، میش، دمی، منو، دون، شوم، مهد
۶۷- قهرمان، همقطار، نرم، قهر، هما، نما، مقر، امر، ماه، راه، نطق، قرن، نقر، امن، رها، طاقه، قامه، امنه، مقطر، نقار، اهرم، طارم، نرمه، مهار، ماهر، ناطق، نقطه، همان، قاطر، قهار، مقارن، قطران
۶۸- تابه، کاتد، تباه، کاشه، باشد، تابش، ابکش، اشهد، باده، شهدا، شتاب، داشت، کشته، کتبا، بهداشت، اتشکده، بداهت، بتکده، کاشته، شباهت، داشته، بده، دکه، دبه، ادب، بتا، دهش، تشک، باد، هشت، شهد، تاک
۶۹- لات، اتی، میت، تام، مال، امل، حتی، ملا، امت، حمل، ایتم، محال، تحمل، محلی، امال، متال، حالا، ایما، تامل، حیلت، مایل، الام، حلیم، املت، محیا، ایالت، امیال، تحمیل، املاح، ایتام، حمایل، حمالی، احتمال
۷۰- مار، اتم، ابا، راب، بار، طرب، رضا، ربط، تبر، بام، مات، امر، بتا، اتر، تار، امراض، تمارض، مضطرب، مرتبط، مضرات، تاربام، ارتباط، ارضا، رباط، ربات، مطرب، تارم، تبرا، ارام، تبار، مربا، ابار
۷۱- سنا، سما، اما، ماه، همت، مسن، سان، مفت، متن، نهم، نفهم، اسان، فتنه، ماست، همان، امان، ساتن، امنه، نفسه، مهسا، تنها، نهفت، تنفس، مانا، نامه، سامانه، منافات، افسانه، استمنا، انتها، افتان، اتهام، سفاهت، همسان
۷۲- بادی، دامن، بینا، نیام، بنام، نادی، مادی، مدنی، ندیم، مزید، نزد، میز، انی، نیا، نای، زنا، دین، مزد، دمی، بزم، بدنامی، میزبان، ازمندی، مداین، نامزد، میزان، مبادی
۷۳- ارس، اهن، تنه، شست، تنش، رهن، شان، راه، تاس، هشت، استره، شناسه، ترانه، سرشته، ستاره، ترسان، سرشتن، سانتر، نهار، تراس، تاسر، نشست، ناشر، راسن، ساره، استر، رانش
۷۴- ران، برا، جنب، نرم، بهر، هار، بنا، بام، اهرم، ماهر، جناب، مجرا، همان، انبه، منجر، منبر، جهنم، انبر، نامه، نرمه، راهب، رنجه، جهان، مهران، مهاجر، بهرام، جبران، بهمان، بهنام، رهنما
۷۵- اری، اسد، ارگ، دار، تاس، اید، ددر، رسد، سادگی، سرایت، ریاست، سیگار، راستی، ستادی، دیدرس، دیدار، اردی، ادرس، تردد، ستار، گاری، تسری، ترسا، سیرت، تاری، سایت، یاسر، سترگ، دیار، راست، دگردیس
۷۶- مدنی، مینا، دامی، ایمن، بینی، دینی، دنیا، نماد، دیمی، امین، مادی، میان، ایین، بدنی، امید، نما، این، منا، بنا، اید، باد، بیا، ابد، ماد، نمد، مبانی، مبادی، دایمی، مبانی، دینام، میدان، بدیمنی
۷۷- خشن، ماخ، ناب، نما، شبه، موش، بوش، خون، نخبه، شانه، خانم، خانه، شنبه، اخمو، خشاب، اشوب، هشام، شاخه، شبان، شامه، بهمن، شهاب، مهوش، هاون، هامون، ناخوش، بهنوش، خاموش، بهنام، باهوش، همشان، مواهب
۷۸- مام، ملی، موت، وال، ازت، ملامتی، متوالی، ملازمت، متمایل، متوازی، ازلیت، تالیم، مازوت، مالزی، لزوما، لوازم، متمول، ملزوم، توالی، ولایت، تمیز، زالی، لزوم، زالو، اولی، لوزی، مولا، مزیت، مازو، لیمو، لازم
۷۹- فرا، فکر، اتو، کات، راک، ریو، توک، تکی، توری، فتوا، تکرو، کوری، رویا، راکت، کاور، فوتک، کافی، کارت، فورا، راوی، یاور، فراک، وفات، تاریک، کفایت، تریاک، توفیر، کیفور، تکفیر، فوریت، تریکو، کتیرا، تکاور
۸۰- امت، جای، امل، الی، مال، عمل، مالی، جمعا، الیم، عمال، عالم، مایع، لامع، تجلی، تامل، جمیل، ملاج، جمیع، علیت، متال، مجال، عیال، عالی، علاج، تالیم، تعالی، جماعت، تجمیع، متعال، تعلیم، تمایل، جمعیت، تعالیم، عملیات
۸۱- اوا، داو، ندا، اهو، ادا، اهن، هند، ودا، ناخدا، نواده، اندوه، خنده، نخود، خانه، هاون، دانا، خوانده، خواهان، دواخانه
۸۲- هاگ، اگر، گرا، هرز، گاه، شار، اره، هور، شاه، ارش، زوار، گواش، هزار، واشر، گروه، شوهر، ارزو، گوشه، هراز، شورا، گزاره، شاهرگ، شهوار
۸۳- ترس، اغا، تار، اتر، برا، تاب، ترب، ارغ، تبر، برف، افتاب، فراغت، راستا، غرابت، ستبرا، تاسر، ساغر، سارا، تبار، استر، بستر، تغار، تارا، افات، اسرا
۸۴- جانب، مبنا، موند، دوما، واجب، جنوب، واجد، دامن، جماد، ابدا، نجوم، باند، دوام، جمود، بودن، بادمجان، بادنما، بادوام، اجودان، مادون، وجدان، بدنام، مداوا، نابود، انجام، امواج
۸۵- روزه، زمره، هنوز، زانو، مازو، ازهر، مونه، نرمه، نارو، ازنو، مانور، هارون، مرهون، نامور، هامون، زمانه، رهنما، زنهار، راهزن، رونما، مزورانه، هنراموز، روزانه
۸۶- برگر، مربی، سریم، رییس، مسگر، مسیر، میسر، سیمی، گیر، رسی، ریم، بری، برس، رسم، گرم، بیگ، سیر، سری، گرمسیری، مربیگری، سرگرم، سربرگ، بررسی
۸۷- دره، شاه، دهش، رای، رها، شرر، دار، شهر، هار، هری، ارشد، شریر، یارد، هاری، دایه، شهری، شیره، شیاد، ایده، شاره، شهردار، شهریار، شهرداری، دایره، هشدار
۸۸- یمن، کمی، انا، مین، نمو، وان، کیا، ویم، نکو، کین، مانی، امان، نامی، نیکو، کمین، مکان، کمان، کنام، ایمن، ناوی، کامیون، ایوانک، امونیاک، واکمن، کاموا، امانی، مویان
۸۹- اهم، دام، رگه، دیه، هدا، اری، راه، گیم، هری، مهر، مرده، ماهی، همای، ارده، یارد، گرما، یاری، هرای، ماده، گدار، گرمایی، گمارده، گمراهی، مهیار، دایمی، دیگری، همگرا، همیار، رمیده
۹۰- شما، نان، انی، مگا، امن، گام، نما، منا، گشن، منی، نگین، شامی، ناشی، گمان، امشی، میشن، میشی، گیشا، نشان، منان، ماشینی، نمایشی، نیایش، نمایش، ایمنی، میشین، نشیمن
۹۱- ردا، نگر، خرد، ربا، گبر، خنگ، گرد، ناب، انگ، بار، ابرنگ، باخرد، گرداب، خاربن، بردار، رگبار، ابدنگ، خبردار، خبرگان، گران، برگر، درنا، بردن، نبرد، دانگ، باند، بخار، گارد
۹۲- کاردان، کارمند، نامراد، امکان، اکرام، ادراک، ناکام، اماکن، ناکار، نمدار، نادار، مدارا، دامان، کادر، کارد، مکدر، امپر، اکرم، نماد، مادر، دارا، اندر، نادر، رمان، کمند، مانا، اپرا، پاکن
۹۳- اسکن، سابر، تنبک، سکان، سرنا، اکبر، بستن، ناکس، سانت، نکبت، اسکار، بستان، راستا، نسبتا، کاربن، اکران، ارکان، اتابک، انبار، سانتر، کنسرت، تابان، برکات، بکارت، تناسب، تابناک، ترسناک، استکان، اراستن، نابکار، ارتکاب
۹۴- ورا، راس، نار، نفر، کفن، کون، فوک، سرا، رفو، کفر، کنفرانس، نورافکن، سونا، کرنا، سورن، کسوف، سرنا، سکنا، نارس، کسرا، سکون، نفوس، افسون، اکنون، روناس، فوران، سورنا، کافور، سروان
۹۵- نعمت، مانع، تعهد، نهاد، معاد، نماد، دمنه، عهده، تعمد، عامه، معاهده، معاندت، مانده، منتها، معتاد، متعهد، عمدتا، دهانه، مناعت، متعهدانه
۹۶- سام، پیس، دما، لیس، یال، مال، سال، یاد، ادم، اسد، سدیم، سیال، یاسی، پدال، الیم، مسیل، پیما، سپید، مدال، پلیس، سپیدی، پدالی، مسایل، ایمیل، دیپلم، اسلیمی
۹۷- سرو، گاو، رخت، اخت، سوگ، ارا، ترس، اوا، ورا، سور، راست، اخرا، خوار، خروس، خارا، تراس، رخوت، اورت، ساخت، سترگ، خواست، روستا، استوا، استخر، راستا، گوارا، خسارت، اوتار، خواستگار
۹۸- انا، بجا، لای، بلی، جلب، علا، نای، باج، جان، لجن، عیال، لابی، علاج، الان، ابان، بالن، علنی، جالب، نایب، بیان، انبیا، ایجاب، اینجا، جانبی، انجیل، اعلان، اعجاب، عنابی، البانی، ناعلاج، عالیجناب
۹۹- دما، نای، این، اند، خام، امن، یون، دخو، نیم، وام، اخوی، دامن، دینی، اخمو، امید، موید، مینا، نوید، اموی، داین، دایمی، خمیدن، نومید، میانی، اخوند، دومین، یخدان، دیوان، نخودی، میدان، خودنمایی
۱۰۰- مونس، مینو، مقوا، یونس، مقوی، میان، نامی، اموی، سماق، قیام، سیاق، سمنو، قناس، ایما، قومی، نسیم، قایم، ناوی، مانا، مینا، وام، نام، موی، این، موس، قسم، انی، سام، انس، قوا، سیم، سمی، نمو، منی، انا، سامان، اقسام، مایوس، سماوی، مویان، مقیاس، سیمان

آپدیت پاسخ های بازی “زنگ تفریح ۱٫۳”

زنگ چهارم

۱- عود، دوا، ودا، وداع، دعوا

۲- یزد، اید، زاد، زیاد، ایدز، زاید

۳- وجب، اوج، بجا، باج، بوا، جواب، ابجو

۴- بنده، ندبه، دنبه، بند، دبه، دهن، بده

۵- کفی، کیف، کفر، کیفر، کفری، فکری

۶- بیرق، رقیب، برقی، قرب، برق، بیر

۷- ارج، اجر، جار، حرج، رجا، ارجح، حراج، جراح

۸- غال، ازل، غزل، اغل، غاز، الاغ، غزال، الغا

۹- شوال، شلوغ، لواش، شغال، اشو، غول، غال، اشل، لغو، شغل

۱۰- انبر، گران، برنا، بانگ، اگر، برگ، ربا، گرا، بار، بنگ، ابر، ابرنگ

۱۱- سعدی، سعید، عدسی، دیس، سید، عدس، عید

۱۲- تخم، تلخ، مخل، خصم، ملت، خلت، متصل، خصلت، مخلص، ملخص، مختص

۱۳- تاجر، جرات، تجار، جار، تار، رجا، ارج، اتر

۱۴- یار، جار، اری، ارج، جیر، جای، رای، اجری، اجیر، جاری

۱۵- ولی، ریل، کلی، کلر، ریو، رول، کور، لور، کولی، وکیل، کولر، کروی، کوری

۱۶- مفر، سفر، فرم، فهم، هرس، سره، رسم، سرمه، همسر، سفره، سرهم

۱۷- غربتی، ترغیب، بیت، بیر، غیر، غیب، تبر، تیر، غریب، غربی، غیرت

۱۸- عام، اعم، عشا، شما، عیش، شمع، عامی، عیاش، شامی، امشی، شایع

۱۹- لعب، دمل، بلد، علم، عدم، عمد، مبل، مدل، دمبل، معبد، معدل

۲۰- میل، حمل، محل، ملی، حلیم، محلی، لحیم، ملیح

۲۱- قبلی، قلبی، قلیه، بقیه، قیل، بلی، بهل، قلب، لبه، قیه، بقه، لقب

۲۲- لای، شلی، الی، اول، الو، اشو، اشل، ویلا، لاشی، لواش، شیوا، شالی

۲۳- منع، نام، نما، اعم، نظم، عام، عظما، معنا، نظام، ناظم، اعظم، عظام

۲۴- ترمس، ستور، ترسو، سمور، رسوم، مترو، روس، موت، تمر، تور، سوت، مست، سرم، سمت، سوم

۲۵- متشکر، متشکل، لشکر، تشکل، شرکت، کمتر، تمشک، تشکر، متلک، مشرک، کرم، تمر، کلم، کمر، مشت، شتل، تشر، لرت، شکر، ملت

۲۶- مدرس، رستم، مستر، مرتد، سردم، درست، سرم، مست، مدت، ترم، دست، ترد، سدر، متد، دسر، سرد

۲۷- هاگ، گهر، اره، رگه، فرز، گاف، فره، اگر، زره، راه، فراز، گزاف، گراز، هزار، زهرا، زرافه

۲۸- ربا، خبط، اخم، اخر، رطب، ابر، خرم، خام، ماخ، خمر، مربا، رباط، طارم، بارم، مخاط، خراب، مخبر

۲۹- شور، هوش، هور، پره، پشه، شهپر، پوشه، رشوه، پژوهش، پروژه

۳۰- محول، حوله، مهمل، محله، حومه، محو، محل، حمل، مهم، ممه

۳۱- بدر، بار، ادب، برد، برا، ارد، ابر، ابد، برادر، بردار

۳۲- مستی، متقی، قیمت، قسمت، میت، ستم، تیم، مسی، مست، تقسیم، قسمتی

۳۳- ترک، تاک، کتک، تار، کرک، کاک، اتکا، راکت، کرات، کاتر، کارا، کارت

۳۴- ستام، حسام، حتما، ماست، مساحت، تمساح، مست، اتم، سما، سام، تام

۳۵- تبرک، مکتب، مرکب، تکبر، تمبک، مبتکر، متکبر، متبرک، مرتکب، رکب، برم، ترم، ترک، تمر

۳۶- وضع، عضو، عوض، تعویض، وضعیت، عضویت

۳۷- ایت، قال، لای، لقا، الی، لات، قاتل، قاتی، تلقی، تقلا، تلاقی، اقلیت

۳۸- گرانش، نگارش، اگر، گشن، نشا، نشر، نگر، انگ، گرا، شرنگ، نگرش، رانش

۳۹- وقایع، واقعی، عقابی، یعقوب، واقع، ایوب، یابو، عقاب، عایق، عاق، بوق، وبا، بقا، قاب

۴۰- جاری، مجرا، امیر، میرا، امری، ماری، رام، ریم، رای، مار، یار، اجر، جام، امر، جیر، جار، مجاری، جرایم

۴۱- خردلی، دلخور، روی، دیر، دول، ولد، لری، ریل، خلر، لور، دلیر، لودر، دخول، لیدر، خردل، ورید

۴۲- نیست، شکست، سنتی، نشست، تنیس، نشتی، سینک، سکنی، شنی، سنی، نیت، کنس، تشک، کین، کشت، سیک، شکستن

۴۳- علامت، تعامل، متعال، ملت، متل، عام، امت، تام، عمل، علم، عامل، عالم، ملات، املت، علما، تعلم، معلا

۴۴- بور، روا، تار، بوا، اوت، ابر، اتر، بوت، بتا، تبر، توبا، باور، بارو، ربات، تابو، روبات ۴۵- حاضر، حضرت، ارضی، رایت، حیات، ضریح، راضی، تحیر، رضا، ریا، حتی، حیا، حرا، رای، تار، یار، راحتی، حاضری، حضرات

۴۶- کلت، ولت، ولک، کلم، تکل، فوت، توک، ملوک، مکلف، موکل، فلوت، تکلم، کلفت، تملک، مفلوک، متوکل، مفتول

۴۷- ندا، دام، نما، انی، نیم، نام، مین، نمد، امید، ادمی، دایم، دامن، نژاد، دنیا، نیما، دامی، نژادی، میدان، دینام

۴۸- سختی، سربی، سرخی، رستی، سیرت، ریخت، بیخ، خبر، سرخ، خست، تیر، سیخ، بخت، بری، برس، سخت، تسخیر، تخریب، تبخیر

۴۹- هما، خفی، فهم، مگا، اهم، میخ، ایه، خاگ، یخه، گاف، ماهی، مخفی، خفگی، گیاه، افخم، خایه، فهیم، خامه، گاهی

۵۰- ناهی، هاکی، کنده، دهنی، اینه، کندی، نهاد، کیان، اندک، اهنی، هدا، اهن، هدی، نیک، هند، دکه، ایه، این، نهی، دیه، نهادی، ادینه، کیهان، اینده

۵۱- امت، دام، دقت، تقدم، اتاق، اماد، اقتدا، اقامت، اقدام ۵۲- توقف، موفق، موقت، وقفی، مقوی، فوق، تفو، مفت، قیم، فوت، قومیت، متوقف، توقیف، تقویم

۵۳- یمن، منع، یوم، منی، نمو، معنوی، ممنوع، عمومی، میمون، معین، معنی، نوعی، عیون، مومن

۵۴- ایتم، ریاض، اتمی، مریض، میرا، تایر، امیر، ماضی، تاری، تایم، مرتضی، میترا، مرتاض، ریاضت، تایمر، رضایت

۵۵- اسیر، روسی، ویار، سویا، سوار، یاور، سیار، راسو، ویر، روس، ورا، سیر، سرو، اری، سوی، سرا، ارس، وارسی، سواری

۵۶- امین، نیام، میشن، منها، ماهی، نامه، منهی، ایمن، امنه، میان، همین، همان، مانی، ناهی، ناشی، نمایه، امینه، میانه

۵۷- جبار، برنج، نجوا، ابرو، جابر، نواب، انبر، ابجو، نجار، جنوب، رواج، نارو، جواب، ناجور، بوران، بانجو، جوانب، جبران، جانور

۵۸- نوا، ارش، شنا، شان، نشو، نشا، روش، نوش، راسن، رسوا، روشن، نارس، شنوا، سروش، سرنا، روناس، سونار، ناسور، نسوار

۵۹- حتی، یوم، میل، ویم، موت، وحی، موی، متحول، متولی، تلمیح، تحمیل، محتوی، حتمی، تحول، محول، محلی، ملیح

۶۰- ماجور، امواج، ماورا، مجاور، ماجرا، وام، رام، جام، جرم، مار، اجر، ارج، ورا، مور، روا، امار، اماج، جوار، مجرا، وراج، ارام، اجرا، مواج

۶۱- خوی، اتی، خیو، ایت، اوت، اخی، خصوصی، تخصیص، خاصیت، خصوصا، تخصص، اخوت، صوتی

۶۲- نگار، رنگی، گیرا، رعنا، عیان، عاری، گران، رینگ، نای، ریگ، این، ارگ، یار، نگر، رای، صنایع، عریان، گریان

۶۳- جهاز، هیات، جزوه، جایز، زوجه، توجه، جواز، یوز، وات، هجی، زهی، اتی، جاز، واج، تجاوز، تجهیز، تجزیه، جوایز، جایزه، هوازی

۶۴- واهی، حلوا، اهلی، یاوه، الیه، حوله، ویلا، حایل، اله، وال، ایه، حال، وحی، حوا، هوا، الی، لایحه، هیولا، اولیه، حوالی

۶۵- تحکیم، حکمیت، حمایت، کیمیا، ماتیک، کات، کیا، حتی، اتی، یکی، حتم، تکی، حکم، تیم، کما، حکما، متکی، حکام، ماکت، ایتم، کایت، حاکم، تایم

۶۶- ایت، مین، نقی، نیم، منت، قاضی، قیمت، میان، قایم، مقنی، متقاضی، متناقض، مقتضا، منقضی، تناقض، قیامت

۶۷- سیانور، سناریو، راسو، یاسر، نارو، یاور، ویار، رسوا، یونس، نارس، سروان، ریواس، ویران، وارسی، نسوار، اروین، سواری

۶۸- مایع، اموی، ناوی، متان، تینا، عمان، نامی، نوعی، عوام، میان، معاون، متنوع، میعان، تامین، موانع، معنوی، معانی، تعاونی، معاونت

۶۹- کفش، تار، کاش، تشر، کار، فار، افت، تارا، کارا، کاتر، شکاف، کفاش، ترشا، ارشک، شرکا، اشکار، اشارت، شراکت، کشتار، اشراف، اکتشاف

۷۰- تنشی، منیر، ارتش، اریا، ماشی، امیر، تراش، یارا، میشن، اتمی، مارش، شامی، اشتی، ایار، متین، نشتی، ناشر، شمار، منتر، رامش، ارایش، مشتری، امارت، ارمنی، تیمار، تامین، شایان، اشارت، امنیت، امانت، میترا، تمرین، ایمان

۷۱- ایالت، تعالی، تعطیل، طاعات، اعتلا، طاعت، اعطا، ایات، عیال، علیت، طلا، اتل، ایت، اتی، عطا، ایا، لات، الت، ایل

۷۲- مهستان، دانستن، همانند، مستانه، همتا، منات، تمدن، انتن، سهام، دامن، ساده، نماد، دانه، منان، منها، امنه، همدست، دستان، سندان، سمنان، منتها، مستند

۷۳- تخیل، خیال، ایست، سلاخ، سیال، تاسی، نخست، گالن، خناس، انیس، تناسل، انگلی، سلاخی، گیلان، استیل، ساختن، گیلاس، تناسخ، سنگلاخ، گسیختن، ساختگی، انگلیس، سیگنال

۷۴- نانو، نوین، نگون، وایر، نارو، رینگ، گلرو، اولی، واگن، گالی، نایلون، نیلگون، گرانول، ولنگار، نارگیل، رنگین، ارگون، لنگان، لیوان، اورنگ، رویال، اولین، وانیل، گرانی، نینوا، گیلان، نیرنگ

۷۵- بام، رام، برا، راک، یمن، کان، باک، ریم، بار، ارم، برنا، نمکی، مانی، بران، کبیر، منیر، منکر، رمان، بینا، انبر، بانمک، کابین، نمابر، بیمار، میانی، منبری، مبارک، کنایی، یانکی، کبریا، بریان، کرمان، میکرب، میکربی، کمباین، بیماری، یاکریم، میانبر

۷۶- لات، الم، ولت، اتی، اتم، اولی، صامت، مایو، اصلی، حلیم، اتمی، حیات، حامی، وصلت، حتمی، ماحصل، تلمیح، مصلحت، حمایت، اصولی، ولایت، تلویح، متحول، یحتمل، صلوات، صلواتی، متوالی، مصلحتی، صلاحیت

۷۷- متل، میت، اعم، الی، مال، اتی، تام، عطا، عمل، اتل، مالیات، تعالیم، تعاملی، التیام، عاملیت، طاعت، عملی، املا، مطیع، اعلی، متاع، الیم، طعام، عیال، عالی، اطاعت، تعالی، معطلی، تعامل، تعلیم، تطمیع، اطعام

۷۸- بایر، بانو، اخیر، نارو، نواب، یابو، خونی، اوار، ابری، بایا، ابان، خراب، بینا، نوبر، رویا، خاویار، خیابان، اخباری، انباری، بورانی، ربانی، اخوان، ناوبر، بریان، بینوا، بوران، اخرین، اواخر، باران، خاربن، برانی، روانی، رویان

۷۹- وارد، باور، کبیر، باکو، اورد، دیبا، بادی، باری، کروی، برای، خبری، بخور، خیار، ابرو، کروبی، خواری، بیدار، اوریب، کابوی، خوراک، بیخود، باریک، رادیو، رکابی، بیک، دوا، ربا، ابد، خود، ردا، کرخ، خاک، کبد، کار، ودا، خیر، دور، دارکوب، خودکار

۸۰- ماه، کما، تیم، کهر، کیا، کام، میر، ریا، تام، راه، اتم، کمر، امر، تمر، اری، مکار، کاری، هتاک، مهیا، میرا، تکیه، اتیه، کاهی، تیکه، کریه، تایم، کتری، همای، تیرک، مهار، اریکه، تیمار، کرایه، تکریم، ماترک، همیار، هتاکی، کتیرا، مهیار، ترکیه، کمیته، تراکم، کراهت، متریک

۸۱- مور، رمز، نور، مگا، واز، زهر، رام، روزنامه، هنراموز، مزورانه، نگاره، ماهور، اهنگر، همگرا، رهنما، همگان، زنگار، رونما، امنه، زانو، زرنگ، نگاه، مرزه، گرما، رموز، ماهر، روزانه، امروزه

۸۲- شیری، شامی، مشرب، میرا، هرای، امشی، شهری، ماهر، شاهی، بشیر، شیرابه، همیاری، هشیاری، بهیاری، هشیار، مشابه، شیراب، برهما، میراب، بیمار، امریه، همیار، شهرام، رهایی، بشمار، همایش، مهیار، بهاری

۸۳- ناف، ران، نرد، رای، ادا، ندار، نادی، دارا، فردی، نادر، ریدن، نفری، پنیر، درنا، فنری، پارافین، انفرادی، فردین، دینار، پندار، افراد، پراید، ارادی، نداری، اداری، نادار، پادری، فرایند

۸۴- هارمونی، موریانه، نیروگاه، گران، ورنی، میهن، امین، یاور، راهی، مینا، ایمن، گریه، هاون، نیمه، ماهی، ویار، امیر، میگو، اهریمن، اهنگری، وانگهی، گروهان، نواگری، هنگام، گونیا، نمگیر، ویران، همرنگ، رهنما، نواهی، گواهی، مهیار، روانی، ماهور، انگور، گویان، هموار

۸۵- دین، یاس، سید، سنا، سدر، شتر، اشد، رسی، ترن، تیر، دیس، شدن، رسا، سرد، تنش، ستاد، سنتی، رستن، راند، ریدن، نترس، ندار، درشت، دانش، رانش، تراس، شدنی، سران، راشد، نشتی، رسیدن، نداری، دینار، رسانش، رشادت، شریان، راستی، ترسان، سانتر، ستادی، استین، تدریس، ستایش، شستنی، ریاست، سندیت، سانتی

۸۶- کاینات، استکان، یاس، نیت، کسی، کین، ایا، سنی، ساک، کتان، ساکی، سکنی، اسان، سکان، انیس، تکان، استاتیک، تاکستان، تاکسی، ایستا، کاستی، سانتی، اسکان

۸۷- مانا، شامه، اشام، امنه، انان، سهام، نشان، ماشه، نهان، اشنا، شان، نشا، منش، ماه، نان، شمه، ماش، سنن، همشان، همسان، نشانه، انسان، شناسه، شناسنامه ۸۸- اداب، دعا، دادا، ستاد، سداب، تابع، عباس، بدعت، بتا، اسد، سعد، دعا، ابا، اسب، باد، عاد، استبداد، استعداد، ابعاد، عبادت، ابداع، سادات، اعداد، ابتدا

۸۹- موساد، اسامی، مایوس، مداوا، اموات، اتوسا، تداوم، تساوی، اوستا، استاد، ایت، ادم، موی، دام، اتو، مسی، یاد، تام، تاسی، سایت، سویا، اتود، مستی، دیتا، وادی، دستی، دوست، استادیوم، اساتید

۹۰- زجرکش، زرشکی، ارشیو، جکوزی، کاریز، جوایز، شیراز، کاج، اری، روی، زاج، جیش، رجا، کور، اشک، ارش، روا، اجر، کیش، وزش، کاری، ارزو، وزیر، کوری، روزی، زاکی، شاکی، زاری، کاور، ویزا، رازک، رواج، رویش، شکری، شرجی، جویا، کشاورز، جوشکار

۹۱- گاری، ابزی، اخیر، زیبا، زایر، زراب، خبرگزاری، خبرگزار، برگزاری، بازیگر، بخاری، زیراب، زرگری، بزرگی ۹۲- تست، ترس، ریو، روی، سری، سیری، توسی، تیتر، رییس، رویت، توریست، تروریستی، تروریست، توریستی

۹۳- تبار، تدبر، اشیب، شیار، بیشه، اتیه، ربات، بشری، بهداشت، ارتشبد، شیرابه، بهداری، هدایت، بهیار، ارتشی، هشیار، برشته، بریده، بهادر

۹۴- امد، مزد، گاز، رمز، دگر، برگ، مگر، ردا، برادر، مرداب، رامبد، رگبار، دربار، برامد، زرداب، مراد، بارم، دربر، گدار، مبرا، گارد، زراب، مبدا، مزدا

۹۵- جای، ریا، اره، اهن، ریم، نیم، ماه، جاه، تیم، هرج، تمر، متر، تنه، مهر، نهم، جنم، رجه، هنر، اتی، نار، انجیر، مهاجر، جنایت، نتایج، میترا، میانه، مجریه، منتها، تامین، هیجان، نجاری، مهیار، جریمه، مهتاج، نتیجه، هنجار، جریان، مهارت، مهران، تهران، ماهر، هیات، مینا، متری، منیر، تنها، متین، هاری، همین، جانی، تاری، منتر، مهیج، منهی

۹۶- هاون، ندار، دوره، راند، خرده، وارد، نراد، روده، رودخانه، خانواده، داروخانه، راهدان، خاوران، هوادار، خانوار، اواخر، ناروا، هارون، اهورا، خوانا، خواهر، اخوان

۹۷- مینا، میشن، انشا، امان، گاهی، نیمه، ناشی، گیشا، گام، شان، مگا، اهم، شنا، گاه، یمن، ایمان، همگان، امینه، ایشان، همیان، میانه، نمایش، ایهام، ماهان، شاهین، همگانی، شامگاه

۹۸- ایوانک، ناکامی، میکرون، ماکیان، کامروا، امار، امان، مایو، میرا، کمری، نمکی، ایمن، اینک، مینو، نیرو، میکرو، ناکام، اوامر، کاموا، مانور، اماکن، ماکرو، ارکان، ویران، انکار، اورانیم، امونیاک

۹۹- نامدار، ارمگاه، انهدام، راهنما، انگاره، گنده، نگاه، ناگه، درنگ، دارا، گردن، امار، امدن، مدرن، نامه، مدارا، گمراه، همگان، دامنه، درمان، اندام، اداره، اهنگر، امادن، اماده، اهرام، مانده، درمانگاه، ماندگار

۱۰۰- امین، مدرن، دایر، نیما، هرای، نمدی، دران، همان، ناهی، امید، ریدن، منتر، هادی، مایه، رنده، میرا، نراد، اندر، نهار، اتمی، نای، امن، دما، دهن، هدا، نرم، مدت، ندا، ایت، ماد، مهر، اهن، ماه، نهم، اید، هری، دره، رده، هدی، ادم، دهانی، تایمر، امنیت، امینه، ندرتا، میدان، دایره، تمرین، مردنی، رمیده، دینام، ندیمه، دیانت، دینار، تهران، نمایه، نداری

.
منبع: https://bazikomak.com

جواب بازی زنگ تفریح
UP