معمای تست دومینو (شماره 1)

به دومینوهای چیده شده در بالا نگاه کنید. آیا می توانید با توجه به منطق موجود در این تست هوش، آخرین قطعه دومینو را مشخص کنید؟
.

منابع :

.
.https://www.ihoosh.ir

بجای علامت سوال، شماره 3 قرار می گیرد.
در هر قطعه (مجموع نقاط)، افزایشی 3 تایی داریم و در قطعه بعدی، یک عدد از این مجموع کم می شود؛ به همین ترتیب تا قطعه آخری که باید به مجموع 9 دست پیدا کنیم.
معمای تست دومینو (شماره 1)