معمای تعادل وزنه ها

آیا می توانید 7 وزنه را طوری قرار دهید که تعادل برقرار شود. توجه کنید که از هر وزنه فقط یک بار می توانیم استفاده کنیم.

.
منابع :

.
.https://www.ihoosh.ir

50، 20، 30، 20، 25، 5، 10

معمای تعادل وزنه ها