معمای رنگ سیب ها

روزی از یک مرد که تعدادی سیب داشت، تعداد سیب ها و رنگ آنها را پرسیدند. او اینگونه پاسخ داد….
“تمام سیب های من بجز 2 سیب، قرمز هستند.
و البته همه سیب هایم بجز 2 سیب، زرد هستند!
در مورد سیب های سبز رنگم هم دقیقا همینطور! یعنی فقط دو سیب از همه سیب هایم سبز نیستند!”
به نظر شما چگونه چنین چیزی ممکن است؟
.

منابع :

.
.https://www.ihoosh.ir

خیلی پیچیده نیست. او سه سیب دارد:
یکی قرمز، یکی زرد و دیگری سبز!

معمای رنگ سیب ها