معمای چرخش بعدی

به شکل بالا نگاه کنید. آیا می توانید با توجه به منطق موجود در شکل، گزینه بعدی را تعیین کنید؟

.
منابع :

.
.https://www.ihoosh.ir

گزینه 5

الگوی زیر قابل مشاهده است:

2 واحد چزخش (ساعت گرد)

1 واحد چزخش (ساعت گرد)

3 واحد چزخش (ساعت گرد)

1 واحد چزخش (ساعت گرد)

طبق این الگو، 4 واحد چرخش (ساعت گرد) قابل پیش بینی است.

معمای چرخش بعدی