تست هوش: جابجایی سکه ها

تست هوش: جابجایی سکه ها
4 سکه هم اندازه داریم که مطابق شکل بالا (بالا-سمت چپ) دو به دو شیر و خط چیده شده اند و تشکیل یک مربع داده اند. می خواهیم آنها را به شکل سمت راست تبدیل کنیم به طوری که دو سکه شیر و دو سکه خط، در قطر مربع قرار گیرند. کمترین تعداد حرکت مد نظر می باشد.
قانون حرکت سکه ها نیز به شرح زیر است:
یک حرکت شامل حرکت یک زوج سکه همجوار می باشد و می تواند بصورت افقی (چپ-راست) یا عمودی (بالا-پایین) انجام پذیرد.
شایان ذکر است که لزومی ندارد مربع نهایی، دقیقا در همان نقطه مربع اولیه قرار داشته باشد.
.

منابع :

.
.https://www.ihoosh.ir

تست هوش: جابجایی سکه ها