تست هوش: رشته عددی

سؤال:
چه عددی را باید در انتهای رشته زیر قرار دهید؟
4 4 3 4 6 2 4 2 4 _

.
منابع :

.
.https://www.ihoosh.ir

عدد 2
به نظر نمی رسد که بتوان ارتباطی منطقی بین خود رشته اعداد بدست آورد! مگر اینکه جمله خود سؤال را در نظر بگیریم! یعنی هر عدد در این رشته متناظر یک کلمه از جمله ی سؤال است! و جای خالی، عدد متناظر کلمه ‘چه’ خواهد بود.
تست هوش: رشته عددی