تست هوش: توپهای داخل محفظه

تست هوش: توپهای داخل محفظه
9 توپ داریم که یکی با بقیه متفاوت است (رنگ قرمز). می خواهیم این گوی را از سمت چپ، به سمت راست محفظه منتقل کنیم، البته با کمترین حرکت ممکن. چند حرکت لازم است تا این انتقال انجام شود؟
.

منابع :

.
.https://www.ihoosh.ir

تست هوش: توپهای داخل محفظه