تست هوش: دستان در بند

تست هوش: دستان در بند
به شکل بالا نگاه کنید، دستان این دو نفر با طناب بسته شده و آنها قصد دارند بدون اینکه طناب را از دستان خود باز کنند، از بند دیگری رها شوند! آیا می توانید راهکاری ارائه کنید؟
.

منابع :

.
.https://www.ihoosh.ir

تست هوش: دستان در بند