معمای تکمیل ماتریس هوش

به شکل بالا دقت کنید. آیا می توانید از بین 8 گزینه موجود، پاسخ صحیح را یافته و ماتریس را تکمیل کنید؟
.

منابع :

.
.https://www.ihoosh.ir

معمای تکمیل ماتریس هوش