معمای لیوان های پر، لیوان های خالی

همانطور که در شکل می بینید، 6 لیوان داریم که داخل سه تای اول، آب پرتقال وجود دارد و سه تای بعد، خالی است.
آیا می توانید تنها با حرکت دادن یک لیوان، کاری کنید که لیوان ها یک در میان، پر و خالی باشند؟

.
منابع :

.
.https://www.ihoosh.ir

کافیست محتویات درون لیوان دوم را داخل لیوان پنجم بریزید!
معمای لیوان های پر، لیوان های خالی

معمای لیوان های پر، لیوان های خالی