معمای دنباله بنفش

معمای دنباله بنفش
به شکل بالا نگاه کنید. دنباله ای از 5 قطعه بنفش رنگ داریم. آیا می توانید با کشف رابطه نهفته در این دنباله، قطعه بعدی را مشخص نمایید؟
.

منابع :

.
.https://www.ihoosh.ir

معمای دنباله بنفش