معمای تشخیص منطق الگو

معمای تشخیص منطق الگو
به شکل فوق نگاه کنید، با توجه به منطقی که در رسم شکل دیده می شود، خانه خالی را ترسیم نمایید.

.
منابع :
.https://www.niksalehi.com

معمای تشخیص منطق الگو