معمای هم پوشانی مربع ها

معمای هم پوشانی مربع ها
در شکل فوق 6 مربع داریم که هر یک به 6×6 مربع کوچکتر تقسیم شده اند. بخش هایی که هر یک از آنها خالی است. آیا می توانید 3 مربع از بین این 6 مربع انتخاب کنید بطوری که با قرار دادن آنها بر روی یکدیگر، در مربعی که حاصل می شود، دیگر جای خالی وجود نداشته باشد؟
— توجه کنید که مربع ها می توانند دوران پیدا کنند و همچنین دوخانه ای که خالی نباشند هم می توانند بر روی یکدیگر قرار گیریند.

.
منابع :
.https://www.ihoosh.ir

همانطور که در شکل بالا می بینید، سه مربع زرد، سبز و قرمز (همراه با یک دوران) می توانند کلیه جاهای خالی را پر کنند.
معمای هم پوشانی مربع ها