تست هوش: نردبان کشتی

یک نردبان پله ای داریم که از یک کشتی آویزان شده است. فاصله هر دو پله از هم، 23cm است. اگر قبل از مَد، این نردبان دقیقاً بر روی لبه آب دریا قرار گرفته باشد، آب دریا چقدر باید بالا بیاید که 7 پله آن کاملا به زیر آب برود؟

.
منابع :
.https://www.ihoosh.ir

آب دریا هرچقدر هم که بالا بیاید، باز لبه ی نردبان بر روی آب قرار خواهد داشت!

تست هوش: نردبان کشتی