تست هوش: ساخت مکعب با یک نوار

تست هوش: ساخت مکعب با یک نوار
طول کوتاهترین نوار به عرض یک واحد، برای ساختن یک مکعب، برابر 7 واحد می باشد. آیا می توانید این نوار را به یک مکعب تبدیل کنید؟

.
منابع :
.https://www.ihoosh.ir

تست هوش: ساخت مکعب با یک نوار