تست هوش: شکل ها و رنگ ها

تست هوش: شکل ها و رنگ ها
جدول 4×4 بالا را در نظر بگیرید، 4 شکل در 4 رنگ مختلف داریم. آیا می توانید شکل ها را به گونه ای در جدول قرار دهید که در هیچ سطر و ستونی و نیز در دو قطر بزرگ این جدول، هیچ دو شکل و دو رنگ مشابهی قرار نداشته باشد.
.

منابع :
.https://www.ihoosh.ir

یکی از پاسخ ها به این صورت می باشد.

تست هوش: شکل ها و رنگ ها