پیدا کردن نور توسط گیاهان

◉ یک جعبه مقوایی بردارید و یک سوراخ بزرگ را در قسمت انتهایی آن ایجاد کنید. اگر جعبه سوراخ های دیگری دارد آنرا بپوشانید.

◉ دو تکه کارتن مقوایی را برش داده و به صورت افقی و مانند مانعی کوتاه در دیواره های داخلی جعبه بچسبانید. البته می توانید موانع را به طرف چپ و دیگری را به طرف راست کارتن بچسبانید.

◉ جعبه را به گونه ای قرار دهید که سوراخ در قسمت بالا باشد. حالا یک گیاه لوبیا را  داخل آن قرار دهید.

◉ جعبه را ببندید و آن را کنار یک پنجره روبه افتاب قرار دهید. بگذارید حدود چهار یا پنج روز باقی  بماند.

◉ کودک شما در این آزمایش علمی خواهد دید که گیاه موانع را دور زده و به سمت منبع نور رشد کرده است.

.
منابع :
.https://kidmam.ir

پیدا کردن نور توسط گیاهان