جواب بازی کوله پشتی

بازی کوله پشتی یک بازی مهیج و کلمه سازی است که با آن می توانید اوقات فراغت خود را به نحو مطلوب سپری کنید . بازی های معمایی و کلمه سازی باعث افزایش سطح هوش و قدرت تمرکز می گردند و در حقیقت ورزش مناسبی برای مغز می باشند. این نوع از بازی ها ابزار مناسبی برای پیشگیری از بیماری آلزایمر در دوران پیری می باشد. در بازی کوله پشتی باید از میان حروف درهم که به نمایش گذاشته شده است، کلمه مورد نظر را پیدا کنید.  به این صورت که با کشیدن انگشت بر روی حروف کلمه مورد نظر را در جایگاه خود وارد می کنید. این بازی دارای گرافیکی جذاب و کاربرپسند میباشد که شما را به خود جذب می کند . از ویژگی های مثبت این بازی موسیقی مناسب و افکت های صوتی جذاب می باشد. مراحل این بازی متنوع و از آسان به سخت طراحی شده است. همچنین این بازی برای تمام سنین مناسب است و شما می توانید در کنار خانواده و دوستان و آشنایان این بازی مهیج را انجام داده و اوقات خوشی را سپری کنید. در مراحل دشوار این بازی می توانید از راهنمایی های موجود در آن استفاده کنید به این صورت که با پرداخت سکه می توانید مراحل را برای خود ساده تر کنید. شما با تماشای ویدیوی تبلیغاتی و همچنین عضویت در صفحه تلگرام و اینستاگرام بازی می توانید به صورت رایگان سکه دریافت کنید. همچنین می توانید با مراجعه به قسمت فروشگاه بازی سکه خریداری کرده تا بتوانید در مراحل دشوار بازی از راهنمایی ها  کمک بگیرید. بازی جذاب کوله پشتی را می توانید با مراجعه به یکی از سایت های معتبر دانلود کرده و برروی گوشی همراه خود نصب کنید و از آن لذت ببرید.

پاسخ های بازی “کوله پشتی”

۱- کفش
۲- کیش، شیک
۳- فیل، لیف
۴- شیر، ریش، شر، ری
۵- موش، شوم، مو
۶- گرد، در، رگ، رد
۷- سبزی، سبز، سیب، بز
۸- ماهی، مایه، ماه، مه
۹- ستار، راست، ترس، تار، تاس
۱۰- کادر، کارد، اردک، کدر، کار، درک
۱۱- بازی، زیبا، ابزی، باز، ابی، اب
۱۲- تمیز، میز، تیز، تیم
۱۳- کشیک، کشک، کیک، شیک، کیش، شک، کش
۱۴- فارس، افسر، سفر، راس
۱۵- زنگی، زین، زنگ، زن
۱۶- کشمش، شکم، مشک، کش، شک، شش
۱۷- ترمز، رمز، رزم، مرز، ترم
۱۸- برنج، رنج، برج، بنر، رب
۱۹- ارنج، نجار، رنج، جان، ران
۲۰- پرسش، پرش، سپر، پسر، پر، سر
۲۱- کشور، روکش، کشو، شور، شکر، شوک، کور
۲۲- درخت، دختر، رخت، خرد، ترد، در، تر، خر، رخ
۲۳- بادی، ابدی، ادیب، باد، ادب، ابی، اب
۲۴- دریا، دیار، یار، رای، دار، دیر، دی
۲۵- خاک، کاخ، خوک
۲۶- جوی، جیب، بوی، جو
۲۷- اسیر، ساری، سیار، سیر، رای، ری، سر
۲۸- نقره، قرن، رهن، هنر، قهر
۲۹- پودر، پدر، دور، رود
۳۰- کوره، کره، کور، کر، رک، هک
۳۱- ابری، بار، یار، رای، ابر، اب، رب
۳۲- میهن، مهین، نیمه، مین، نیم، نی
۳۳- ارتش، تراش، شاتر، رشت، اتش، شتر، ارش، تار، اش
۳۴- کتاب، کاتب، تاب، باک، کات، تب، کت
۳۵- نبات، بنا، ناب، تاب، تن
۳۶- کمان، مکان، نمک، نام، کام، کما، امن
۳۷- سیاه، سایه، یاس، سی
۳۸- قمری، قمر، قیر، رقم، قم، ری
۳۹- مسیر، رسمی، سیر، سیم، سم، مس، رس
۴۰- شوخ، شخم، موش، خشم، شوم، مخ، خم
۴۱- میوه، شیوه، میش، موش، هوش، مو، مه
۴۲- سفید، فاسد، فساد، اسید، دیس، داس، اسد، دف
۴۳- سنگین، نگین، گینس، سنگی، گیس، سنگ، سگ
۴۴- اشکار، شکار، شاکر، شرکا، اراک، اشک، شکر، کار، کش، اش، شک
۴۵- دقایق، قایق، دقیق، قید، یاد، قد، دق
۴۶- شیراز، ارزش، ارش، راز، شیر، ریش، یار، زیر، ریز
۴۷- مهندس، سمند، سهند، هند، سند، سهم، مهد، سد
۴۸- فلفلی، فلفل، فیل، لیف
۴۹- قاشق، مشق، شام، قشم، ماش، اش، قم
۵۰- شعور، شاعر، شروع، شعار، شورا، شعر، عرش، شور، روش
۵۱- سیاره، سیاه، ساری، سایه، اسیر، سیار، راه، اره، سیر، ریه
۵۲- پاریس، اسپری، پارسی، پارس، یاس، سپر، پری، پرس، پسر
۵۳- زمینه، زمین، نیزه، میهن، نیمه، مزه، مین، زین
۵۴- کرمان، مکان، مکار، رمان، کمان، کمر، کرم، نمک، نرم، کار، مار، امر، ارم
۵۵- اشکان، کاشان، اشنا، اشک، شنا، شک
۵۶- کاسبی، کاسب، ساک، سیب، کسب، سبک، باک
۵۷- تمشک، شکم، مکش، تشک، مشک، مشت، کشت، کم
۵۸- مدارک، مارک، مدرک، مدار، کارد، مکار، اردک، دام، مار، مرد
۵۹- ترشی، رشتی، ترش، رشت، شیر، ریش، تیر، شتر، تر
۶۰- حلقه، قله، حلق، حقه، حق، لق، حل، هل
۶۱- دلفین، نیل، فیل، لیف، فنی، دین، دل، فن، دف، دی
۶۲- شلوار، واشر، شورا، شال، لار، وال، روش، الو، شور، شل
۶۳- مدرسه، مدرس، سرمه، درس، سرد، مرد، دره، رسم، مهر، سر، ده
۶۴- مسافر، افسر، فارس، سفر، فسا، مار، سرم، سام، ارس
۶۵- مشترک، متشکر، تمشک، تشکر، شکر، کمر، مشت، متر، شرم، شتر، مکر
۶۶- سینما، سیمان، امین، نسیم، سینا، نیما، سیما، نما، نام، امن
۶۷- مامور، امور، امر، رام، وام، روم، مور، موم، ارم، مو
۶۸- کپسول، پولک، پول، کسل، لوس، سوپ، پوک، پلک، لپ، سو، پل
۶۹- زندگی، گزیدن، زنگی، دیگ، دین، زنگ، زین، زن، گز
۷۰- نانوا، نانو، نان، ناو، وان، نوا، اوا
۷۱- اشغال، شغال، شغل، شال، غشا، اش، شل
۷۲- اهنگر، نگاه، اهنگ، گناه، گران، نگار، رنگ، راه، اهن، هنر، رگ
۷۳- منشور، روشن، روش، نور، منش، نوش، موش، شن
۷۴- بیمار، امیر، مربا، بام، ابر، بیم، امر، بار، ابی
۷۵- خورشید، خورش، شوخی، خرید، خوشی، شوخ، خوش، دیر، خیر، شیر، رشد، رخش
۷۶- بازیگر، بیزار، گراز، ابزی، بازی، گاری، بزرگ، گرز، گاز، باز، برگ، ریگ
۷۷- موبایل، ابلیمو، لوبیا، لیمو، ویلا، میل، بیل، لبو، بال، بلا، بوم، ولم، بم
۷۸- قالیچه، قالی، چاله، چال، چاه، اهل، قله، چای، چهل، چاق، چله، قاچ، لق
۷۹- افریقا، قاری، فقرا، فقیر، رفیق، فقر، فرق، قیف، قیر، یار، رای، قاف
۸۰- جاندار، نجار، ارنج، نادر، جدار، جان، دار، جار، رند
۸۱- کشاورز، کشور، روکش، کاور، زرشک، ورزش، شورا، ورزش، روز، کشو، شکر
۸۲- میزبان، انزیم، زبان، زمین، امین، نماز، زمان، بازی، زیان، میان، بینا
۸۳- اتریش، ارتشی، ارتش، شاتر، تراش، شیار، ترش، شیر، رشت
۸۴- گردشگر، شگرد، گردش، گرگ، گرد، رشد، رگ، در
۸۵- ابگوشت، گوشت، اشوب، شتاب، اتش، گشت، تاب، شوت، گوش، اش
۸۶- گرمابه، گمراه، گرما، بهار، گرم، مرگ، گره، بره، گام، برگ، مهر، هرم
۸۷- متنوع، تنوع، متون، متن، نوع، منو، تن، نت
۸۸- دریاچه، دریچه، چادر، چاره، دریا، چهار، دیار، ارد، دره، چای، چاه، دیر
۸۹- مستقیم، تقسیم، قسمت، قیمت، قسم، سیم، مسی، سمت، تیم، ستم
۹۰- یواشکی، کاشی، یواش، شاکی، کاوش، کوشا، شوک، کیش، اشک
۹۱- سوختنی، سوخت، نخست، سختی، تنیس، سیخ، خیس، سخت، خون، سنت، نیت
۹۲- باربری، بربری، ابری، ابر، بار، باب، ابی، رب
۹۳- پرتقال، قاتل، پرت، قتل، تار، لار، تاپ، لات، پر، پا، پل
۹۴- همشهری، همیشه، ریشه، شهری، شیره، شیر، شرم، میش، مهر، شهر، هرم
۹۵- کلمات، تکامل، تکلم، ملاک، کامل، مالک، ملات، کمال، کلم، ملک، مات، لات، کال، لاک
۹۶- پیروزی، پیروز، روزی، پریز، زیور، روز، زور، زری، پیر، ریز، زیر
۹۷- پرونده، پرنده، پودر، درون، روده، دونه، نرده، پرده، رنده، نور، رند، دور، رود
۹۸- توریست، توری، روسی، ترسو، تیتر، سوتی، ترس، تور، سوت، توت، تیر
۹۹- پیراهن، اهنی، پاره، پنیر، هنری، پهنا، اهن، پیر، ریه، هنر، پره، پهن، راه، اره
۱۰۰- محافظت، حفاظت، محافظ، حافظ، حفاظ، فاتح، حفظ، فتح
۱۰۱- دستمال، التماس، الماس، اسلام، استاد، امسال، ملات، ستاد، سلام، ماست
۱۰۲- سرمایه، امریه، سیاره، رسمی، ماسه، مسیر، اسیر، امیر، سرما، سهم، مهر
۱۰۳- همکلاس، اسکله، کلاس، ملاک، هلاک، سالم، مهلک، کمال، کاسه، سلام، کلاه، کلام، لاک، کال
۱۰۴- هوشمند، دمنوش، مشهد، هومن، دشمن، هند، شهد، نوش، هوش، نوه
۱۰۵- رایانه، یارانه، ارایه، ناهار، هاری، هنر، هار، ریه، راه، اره، ران
۱۰۶- نخودچی، نوید، چدنی، نخود، چین، چدن، خود، خون، نخ
۱۰۷- مجموعه، مجموع، مجمع، جمعه، موم، مهم، موج، جمع، عمه
۱۰۸- کاپشن، شاپرک، کران، کنار، شکار، کاپ، پاک، کار، شنا، اشک، شکر
۱۰۹- اسکناس، ساسان، اسکان، سکان، اسان، سکن، ساک، ناس، سس، سن
۱۱۰- پرستار، پارس، راست، پست، تار، پرس، ترس، پست، پاس، تاس، پرت
۱۱۱- ازدواج، اواز، جادو، ازاد، زوج، جوز، زاد، دوز، زود، زاج، جدا، جو، جد
۱۱۲- بامداد، بادام، امداد، مبادا، داماد، مداد، اداب، اباد، ادم، دام
۱۱۳- سنتوری، سنتور، تنوری، تنور، تینر، تنیس، سنتی، توری، تور، سنت، نور
۱۱۴- خجالتی، خجالت، خیال، خالی، خلت، تلخ، خال، لخت، تاج، لج، جت
۱۱۵- دوربین، دوری، نبرد، برد، دین، رود، بور، دور، بد، نو
۱۱۶- رزمنده، زرده، زنده، مرده، زره، درز، زرد، رند، مزه، هند، مزد، رهن، رزم، رمز
۱۱۷- درختچه، درخت، دختر، چرخه، تره، دره، رخت، خرد، خرت، چرخ، چرت، چتر
۱۱۸- شطرنجی، شطرنج، نیش، رنج، شرط، شیر، جیر، جین، شط
۱۱۹- نمکدان، مکان، دکان، کمان، اندک، نام، کما، نمک، کمد، نمد، ادم، دما، نما
۱۲۰- کلاسور، کلاس، سالک، لوکس، روال، سوار، کولر، کاور
۱۲۱- خودکار، خوراک، کارد، کادر، رکود، خرد، کاخ، خاک، خار، کار، خوک، ارد
۱۲۲- خریدار، خرید، اخیر، خیار، دریا، خرد، یاد، ارد، دیر، خیر
۱۲۳- دماوند، مواد، مداد، دام، وان، وام، نوا، دما، ادم
۱۲۴- التماس، اسلام، الماس، سلامت، ماست، تماس، سلام، ملات، املت
۱۲۵- سپیدان، سپید، سپند، پیدا، دنیا، پاس، پند، سند، دیس
۱۲۶- گلستان، گسل، تنگ، لنگ، سال، سنگ، سنت، نسل، سن، گل، سگ
۱۲۷- پشیمان، پیمان، ماشین، پیام، امین، شام، میش، پشم، نیش
۱۲۸- امتیاز، تمایز، مزیت، تمیز، تیم، امت، تیز، میز
۱۲۹- فیتیله، تیله، فیله، لیته، تلف، لیف، فیل، تله
۱۳۰- همبرگر، همبر، برگر، برگه، بره، مهر، مرگ، برگ، گرم
۱۳۱- دانشجو، دانش، جوان، جواد، جادو، جان، دوش، جوش، جشن، اوج، شاد
۱۳۲- امانتی، امانت، امنیت، امان، ایام، نیت، امن، نام، نما
۱۳۳- احتمال، املاح، تحمل، حمال، حتما، حمل، مال، مات، حال
۱۳۴- لاکپشت، شکلات، پلاکت، پلاک، پاکت، تلاش، تپش، شکل، شال، پاک، لاک، کال
۱۳۵- مرغابی، بیمار، ابری، غبار، مرغ، مار، بام، امر، باغ، غرب
۱۳۶- انتشار، اشنا، انار، تراش، ارتش، ناشر، شاتر
۱۳۷- اردبیل، بیدار، دریبل، دلیر، دلار، دریل، دریا، ریال
۱۳۸- ارسال، سالار، راس، ارس، لار، سال
۱۳۹- شاهین، شانه، ناشی، نیش، شنا، شاه، شن، اش
۱۴۰- گرسنه، سنگر، سرنگ، نرگس، هنر، رنگ، گره، رهن
۱۴۱- هواگیر، واگیر، راوی، گوهر، گاری، هاری، گیرا، گیاه، گیره، گره، راه، هار، گیر
۱۴۲- بهداشت، تشابه، شهادت، شهاب، تابش، بهشت، تابه، دهات، اتش، دشت، شاه، شبه
۱۴۳- پرخاش، خراش، خارش، شاخ، اخر، خار، پرش، پر، پا، خر، رخ، اش، خش
۱۴۴- پرورشی، پرورش، رویش، شرور، پیر، شور، روش، ریش، شیر، پرش، شر، پر
۱۴۵- پلاستیک، لاستیک، پاستیل، کلیسا، استیل، کلیپس، کلاس
۱۴۶- تقصیر، مقصر، قیمت، قیصر، رقص، متر، قیر، تیر، قصر، قمر
۱۴۷- تلگراف، گراف، رگال، فلات، لاف، فال، گاف، لار، تار، تلف، لات
۱۴۸- جورچین، جوچین، نیرو، جین، جیر، نور، جور، چین، رنج
۱۴۹- جواهرات، تاراج، اواره، جواهر، رواج، جوار، اوار، توجه، جهات، وراج، جارو، جوهر
۱۵۰- مکانیک، مکان، کیان، امین، کمین، نیما، کام، نام، امن، مین، نیک، کما
۱۵۱- فرمانده، فرمان، رانده، دامن، نامه، فردا، نماد، مدرن، مردن، ارده، مادر، نهار، نرده
۱۵۲- دیالوگ، الودگی، گودال، والی، الگو، ویلا
۱۵۳- راهنما، ارمان، ناهار، امران، مهار، انار، امار، ارام، امان، رمان، نهار، اهرم
۱۵۴- زاهدان، اندازه، زاهد، دانا، ازاد، دهان، نهاد
۱۵۵- زبردست، درست، درس، ترس، ترب، درب، برد، دست، سرد، ترد، درز، زرد
۱۵۶- سرگرمی، گرمسیر، سرگرم، مسیر، گریم، گیس، سیم، مرگ، گرم، سیر، گیر
۱۵۷- شیپورچی، شیپور، پیری، پویش، پرش، پرچ، پیر، شور، روش، پوچ
۱۵۸- معدنچی، معدنی، معدن، نمد، عین، مین، چین، دین، چمن، چدن
۱۵۹- نوروزی، نوروز، روزی، ریز، زیر، زور، نور، وزن، روز
۱۶۰- فیلسوف، فسیل، سیلو، فلس، سیل، فیل، لیف، لوس، فول، لیس
۱۶۱- منجنیق، نیم، جین، مین
۱۶۲- انباری، ابری، ابی، رای، یار، ریا، ابا، بنا، ران، نار، بار، ابر
۱۶۳- ساختمان، ماست، ساخت، نما، تخم، سما، اخت، تاس، تام، مات، تخس، سخت
۱۶۴- ورزشگاه، ورزش، وزرا، شاه، گاه، گاو، گاز، راز، گرز، زور، روش، شور
۱۶۵- دلنواز، زانو، والد، وزن، ولد، نوا، ناز، دال، دنا، وان، ناو، وال
۱۶۶- چسبناک، چابک، بانک، اسب، کسب، سبک، سنا، بنا، چاک، باک، ساک، چسب
۱۶۷- انگشتر، انگشت، شناگر، رانش، نگرش، ناشر، نشر، تار، ترش، گشت، شتر، رشت
۱۶۸- نامزدی، انزیم، میزان، یزدان، دینام، میدان
۱۶۹- سردرگم، سرگرد، سرگرم، مسگر، مدرس، سردر
۱۷۰- قلچماق، چلاق، چماق، قلق، چال، چاق، قلم، مال، ماچ
۱۷۱- داریوش، درویش، دیوار، دشوار، داوری، شیاد، شیدا، راوی، رشید، یواش، رویش
۱۷۲- مسافرکش، مسافر، مراکش، سفارش، اشرف، کرفس، کاشف، شکاف، شاکر، شمار، سرکش
۱۷۳- فستیوال، فوتسال، تالیف، تساوی، تلافی، توالی، وسایل، ولایت
۱۷۴- هندبال، دنباله، دنبال، دانه، هندا، لانه، بلند، دهان، لادن
۱۷۵- انبردست، دبستان، داربست، دربان، سربند، ابستن، دربست، تناسب
۱۷۶- پیشخوان، خویشان، پیانو، پیشوا، اویشن، ناخوش، پویا، شنوا، شوخی، خویش
۱۷۷- ورزشکار، کشاورز، زرشک، ارزش، رزرو، شرور، کاور، ورزش، کاوش، کشور، وزش، شوک
۱۷۸- نماینده، نمادین، همانند، نهمین، مدینه، همدان، دامنه، ناهید
۱۷۹- المپیاد، پایمال، میلاد، پیامد، دیپلم، پدال، لامپ، مدال، پیام، یلدا، مایل
۱۸۰- رمانتیک، تیرکمان، منکرات، تمرین، ماتیک، انتیک، نیمکت، نمرات
۱۸۱- بوزینه، بیوه، زینب، نیزه، وزنه، نوه، وزن
۱۸۲- تقاطع، قطعات، قاطع، طاقت، قطع، عطا، طاق
۱۸۳- کالسکه، کلاهک، اسکله، کاکل، کاسه، هلاک، کلاه، لکه، کلک
۱۸۴- ازمایش، مزایا، اشیا، ایام، میش، ماش، شام، میز
۱۸۵- جادوگر، گردو، گارد، واجد، اردو، وراج، وارد، رواج، درج، جدا
۱۸۶- دینامیت، تایید، امنیت، تامین، تمدن، ایین، یتیم، دایی، دینی
۱۸۷- مهرورزی، روزمره، رزومه، مویز، هیزم، رموز، زیره، مرور، روزه، مرزه، موز، مور
۱۸۸- اختاپوس، سخاوت، خواست، استوا، پاسخ، ساخت، سوخت، پوست، پخت، سوپ
۱۸۹- قلمکاری، اقلیم، کالری، لایق، قمار، قایم، رالی، قاری، قمری، قالی، لاری، قیام
۱۹۰- دانشکده، شهدا، هندا، دنده، دانش، دانه، اندک، دکان، شانه
۱۹۱- اجتماعی، مایعات، اجتماع، جماعت، جمعیت، جامع، مایع، تجمع، ایات
۱۹۲- جوانمرد، ارجمند، نمودار، دورنما، نامرد، مندرج، مانور، نمدار
۱۹۳- تیمسار، ماتریس، ریاست، ترسیم، میترا، سرایت، سمیرا، تیمار
۱۹۴- جهانگرد، جهادگر، نگهدار، هجران، رانده، اهنگر، درگاه، گردنه
۱۹۵- هندوانه، دهانه، اندوه، نهان، دهان، نانو، دهنه، نهاد، دانه، دوا
۱۹۶- بازرگان، بزرگان، زابرا، ارزان، ارگان، باران، ابزار، بازار
۱۹۷- اسکیمو، سیامک، مایوس، ماسوی

.
منبع: https://bazikomak.com

جواب بازی کوله پشتی
error: Alert: Content selection is disabled!!