جواب بازی کی میمیره؟

کی میمیره یک بازی متفاوت و نسبتا دشوار است که در هر مرحله با چالشی متفاوت رو به رو می شوید. شما باید در هر مرحله با استفاده از آیتم های جدیدی مثل فنر، توپ و.. مرحله را پشت سز بگذارید در این بازی هیجان انکیز و معمایی همه مراحل باز هستند اما شما باید برای حل هر مرحله، مراحل قبل را بازی کرده باشید. با استفاده از سکه ها راهنمایی بگیرید و به مراحل بعد بروید و در ازای راهنمایی سکه های خود را خرج کنید. اما با استفاده از پاسخ هایی که در این صفحه قرار دارد می توانید مراحل را حل کنید.

۱٫ نفر سمت راست
۲٫ نفر سمت راست
۳٫ نفر سمت راست
۴٫ نفر وسط
۵٫ نفر وسط
۶٫ نفر سمت چپ
۷٫ نفر سمت راست
۸٫ نفر وسط
۹٫ نفر وسط
۱۰٫ نفر سمت چپ
۱۱٫ نفر وسط
۱۲٫ نفر وسط
۱۳٫ نفر سمت چپ
۱۴٫ نفر سمت راست
۱۵٫ نفر وسط
۱۶٫ نفر پایین و سمت چپ
۱۷٫ نفر سمت راست
۱۸٫ نفر وسط
۱۹٫ نفر وسط
۲۰٫ نفر وسط
۲۱٫ نفر سمت چپ
۲۲٫ نفر سمت چپ
۲۳٫ نفر سمت راست
۲۴٫ نفر سمت راست
۲۵٫ نفر سمت چپ
۲۶٫ نفر سمت چپ
۲۷٫ نفر وسط
۲۸٫ نفر وسط
۲۹٫ نفر سمت چپ
۳۰٫ نفر وسط
۳۱٫ نفر سمت چپ
۳۲٫ نفر سمت راست
۳۳٫ نفر سمت چپ
۳۴٫ نفر سمت راست
۳۵٫ نفر وسط
۳۶٫ نفر وسط
۳۷٫ نفر سمت چپ
۳۸٫ نفر سمت راست
۳۹٫ نفر سمت راست
۴۰٫ نفر سمت راست
۴۱٫ نفر سمت راست
۴۲٫ نفر پایین و سمت چپ
۴۳٫ نفر سمت راست
۴۴٫ نفر وسط
۴۵٫ نفر وسط
۴۶٫ نفر پایین و سمت چپ
۴۷٫ نفر وسط
۴۸٫ نفر وسط
۴۹٫ نفر وسط
۵۰٫ نفر سمت چپ
۵۱٫ نفر سمت چپ
۵۲٫ نفر وسط
۵۳٫ نفر وسط
۵۴٫ نفر وسط
۵۵٫ نفر سمت چپ
۵۶٫ نفر وسط
۵۷٫ نفر وسط
۵۸٫ نفر سمت چپ
۵۹٫ نفر سمت چپ
۶۰٫ نفر سمت راست
۶۱٫ نفر سمت چپ
۶۲٫ نفر وسط
۶۳٫ نفر سمت راست
۶۴٫ نفر سمت چپ
۶۵٫ نفر وسط
۶۶٫ نفر وسط
۶۷٫ نفر سمت چپ
۶۸٫ نفر سمت چپ
۶۹٫ نفر سمت راست
۷۰٫ نفر سمت چپ

.
منبع: https://bazikomak.com

جواب بازی کی میمیره؟