آهنگ ایران

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ ایران»

سرودی زیبا و دوشت داشتنی با نام «ایران»، «چو ایران نباشد تن من مباد / بدین بوم و بر زنده یک تن نباد / اگر سبز بر سر تن به کشتن دهیم / از آن به که کشور به دشمن دهیم» (2:10)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ ایران
مراکز و مشاغل
کسب و کارهای

فعال در ایران

UP